ר' אלימלך מליז'נסק

ר' אלימלך מליז'נסק

רבי אלימלך מליזַ'נְסְק [לופוחוי 1787 – ליז'נסק 1717]
מחשובי האדמו"רים החסידיים, מחברו של הספר "נועם אלימלך" ואחיו הצעיר של ר' זושא מאניפולי.
ר' אלימלך גדל במשפחה עשירה ומיוחסת. בשנות נעוריו, בנוסף על לימוד התורה, נהג רבי אלימלך להסתגף. הוא אף יצא עם אחיו רבי זושא מאניפולי לנדודי "גַלוּת", סיגופים ותעניות בעיירות פולין.
בהשפעת אחיו התוודע לחסידות, והפך לאחד מתלמידיו החשובים של המגיד ממזריטש. לאחר מותו של המגיד התיישב בעיר ליז'נסק, והפך אותה למרכז גדול של תנועת החסידות. בליז'נסק הפיץ את תורתו הייחודית, ואלפי חסידים נהרו אליו כדי ללמוד מפיו תורה ומידות טובות (סיפור: הכול בגללי). רבי אלימלך הפך לאחד מן המייסדים המרכזיים של החסידות בגליציה ובפולין.
מרכיב מרכזי בהגותו של רבי אלימלך הוא תפקידו של הצדיק. רבי אלימלך ראה חשיבות רבה בכך שהצדיק לא יעסוק רק בעניינים שברוח, אלא יעסוק גם בענייני העולם החומרי (סיפור: לריב כדי לאהוב). לפי דעתו, הצדיק – המבטא את המצב האנושי השלם והראוי – הוא אדם המעורב בתיקון עולם המעשה ובעיותיו היומיומיות, כגון בעיות פרנסה, בריאות ומשפחה. בשל כך, יש שראו ברבי אלימלך את האדמו"ר החסידי הראשון שעסק ב"צדיקות מעשית", שמשמעה מעורבות מלאה של הרבי בעולם הגשמי של הפונים אליו.
רעיון נוסף שבו עוסק רבי אלימלך הוא חשיבותה של הביקורת. אחד מתפקידיו של הצדיק הוא להוכיח ולסייע לקהלו לראות כיצד לשפר את דרכיהם (סיפור: תרופות גסות). לפי שיטתו, כל אדם צריך תמיד לעסוק בביקורת נוקבת על עצמו. כך גם נהג רבי אלימלך, שהרבה לעסוק בתוכחה וגם ערך וידויים אישיים, שבהם לא היסס לחשוף את חולשותיו מול חסידיו. לדבריו, עיסוקו של האדם בתיקון ובביקורת הוא המסייע לו להפוך לצדיק. עם זאת, רבי אלימלך גם עסק בחשיבותה של האהבה אל כל אדם וראיית הטוב שבו, כפי שכתב בתפילה הידועה שחיבר.
רעיונותיו מרוכזים בספרו "נועם אלימלך", שהפך להיות גם אחד מכינוייו. ייתכן שהמילה "נועם" שבשם הספר מכוונת לשמו של אחיו הגדול, ר' זושא (זושא = מתוק, נעים). בספר מופיעות דרשותיו של רבי אלימלך כשהן מסודרות על סדר פרשות השבוע. הספר הפך לאחד מספרי החסידות החשובים, ואפילו סגולות נקשרו בו.
בין תלמידיו החשובים של רבי אלימלך היו גם אדמו"רים חשובים שהפיצו את תורתו, ובהם החוזה מלובלין, ר' מנדל מרימנוב, המגיד מקוז'ניץ ור' יהושע השל מאפטא.
רבי אלימלך קבור בעירו, ליז'נסק. קברו הפך מוקד משיכה לאנשים רבים, והתכנסויות גדולות נערכות במקום ביום השנה לפטירתו, בכ"א באדר.

ר' אלימלך מליז'נסק מצליח לפגוש את אברהם אבינו, לאחר שהתכונן לכך רבות, אבל לאברהם "אין פנאי" לפגוש אותו. מה הוא מנסה לרמוז לר' אלימלך?
מה הופך אדם ל"גנב"? על פי הר' מוורקי, לא רק פעולת הגנֵבה גורמת לכך, אלא התווית שדבקה באיש היא שהופכת אותו לגנב.
מי זוכה לראות את אליהו הנביא? היכן אפשר למצוא את אליהו הנביא?
גן עדן בלי מצוות? מדוע רבי אלימלך מליז'נסק בטוח כל כך שהוא זכאי להיכנס לגן עדן לאחר מותו - וזאת למרות שהוא מתכוון להודות שלא למד תורה ולא קיים מצוות כראוי?
מדוע התעקש הנוכרי למכור את הדגים לרבי? צאצאיו של ר' אלימלך מליז'נסק נהגו לערוך סעודה לכבודו של דוד המלך, לאחר שהגיע בעצמו כדי לבקש זאת מאביהם.
בית דין בראשותו של ר' אלימלך מליז'נסק מעז לתבוע לדין את אלוהים. מתוך דברי המשנה הם לומדים כיצד יכול האדם "לכפות על האדון" לשחרר את עבדיו
מדוע זכה ר' אלימלך בכוח הפלאי לברך אנשים אחרים דווקא באותו יום? מדוע סירבו האחים לקבל את מלוא הסכום מזוג הנדבנים?
מי הם החסידים ששלח השטן אל מורי החסידות, ומדוע מסייע השטן להפצת החסידות בעולם?
רבי אלימלך מליזַ'נְסק משוחח עם היצר הרע. היצר הרע במצוקה וחושש שלא יהיה בו צורך והוא יהיה מיותר.
במה חטא רבי אלימלך מליז'נסק? דווקא האשמה ותחושת החטא שחש ר' אלימלך הן שמקנות לו את תפקידו כצדיק וכמנהיג חסידי.
מיהו הזקן המסתורי שגרם לכוס תה להישפך? ומדוע הצטער על כך ר' אלימלך מליז'נסק?
למה ירד ר' אלימלך מלִיזַ'נְסְק מן העגלה, ומדוע מלווים עגלה ריקה?
מה בא לרמוז רבי אלימלך מליז'נסק, כשתיאר את המעשה שחולל רבי נפתלי כקונץ?
האם גם הקב"ה זקוק למחילה? החייט הפשוט גם מתחרט על מעשיו וגם עוסק ב"חטאים" שחטא הבורא נגדו. כך הוא מראה לכולנו כיצד מבקשים מחילה.
מדוע לא עצר רבי אלימלך מליז'נסק את האדם הראשון ונתן לו לאכול מעץ הדעת? ובאיזה אופן סייעה אכילה זו לבני האדם?
למי יש יותר כבוד? סיפור המלגלג על סמלי סטטוס ועל החשיבות היתירה שאנו רוחשים להם.
מתי עדיפה עניות? הרבי מאפטא מבקש מבנו להיות עני וסגפן. על ידי סיפור חייו הוא מסביר לבנו מדוע יש לחיות תחילה חיי דוחק לפני שהופכים למנהיג חסידי.
ר' אלימלך מליז'נסק מתאר את היחסים בין האדם לאלוהיו במשל. הבן עזב את אביו כדי ללקט תותי בר ביער סבוך. כדי שלא יאבד הבן, הוא ואביו קוראים ועונים זה לזה.
האחים ר' זוּשַא ור' אלימלך שומעים במסעותיהם משפט יומיומי ומעשי שנאמר בבית כפרי ולומדים ממנו לקח לחייהם: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
רב העיר לבוב שאינו נמנה עם החסידים שולח מכתב לרבי אלימלך מלִיזַ'נְסְק ומבקש ממנו הדרכה איך יוכל להגיע לגילוי אליהו. תשובת ר' אלימלך: אין צורך.
הביטוי "לא כל הנוצץ זהב" מופיע כאן לראשונה בעברית. ר' אלימלך מליז'נסק מזהיר אותנו מסוג מסוים של אשליה.
כיצד היה מגיב ר' אלימלך מליזַ'נְסק אילו היו תוחבים אותו מתחת לספסל, כשם שעשה אחד מרבני המתנגדים לספרו?
אחד מצעירי לִיזֶ'נְסְק לומד את חוכמת הכישוף. כשהוא מגיע לרבי אלימלך הוא מלמד אותו דרך הכישוף את סכנות המקצוע שבחר לעצמו. את המסקנות הוא כבר מסיק בעצמו
האם תיתכן אהבה בלי כל מריבה וחיכוך? ר' אלימלך חש שאהבתם של בני הזוג אינה אהבת אמת, וכי השלמות המוגזמת של הקשר שביניהם מעידה על כך שאין ביניהם מפגש אמיתי
למה לו מותר? התלמיד החדש, ר' מנדל מרימנוב, זכה ליחס מיוחד, ואף ניתנה לו האפשרות להפר את הכללים. כנראה משהו מיוחד שהיה בר' מנדל גרם לכך שחרגו למענו מן הכללים.
ר' דוד מללוב הולך לאיבוד ביער ופוגש אדם שמוציא אותו משם ונותן לו שתי עצות מעשיות בתחום של יחסים בין בני אדם
מדוע עוכבו תקיעות השופר? בנו של האציל הפולני פוטוצקי החליט להתגייר כנגד כל הסיכויים, ואף שילם על כך בחייו. מותו עיכב את תקיעת השופר בבית מדרשו של ר' אלימלך מליז'נסק.
ר' זושא חוטף מכות משיכורים וממשיך לחטוף גם כשהם רוצים להכות אחר. סיפור שעיקרו: אי אפשר להתחמק מהגורל.
כיצד עובדים את המלך? שני האחים, ר' זושא ור' אלימלך, מבטאים באישיותם השונה שתי צורות קיום ושתי דרכים בעבודת השם. על פי ר' זושא, דרכו שלו נועדה לאנשים פשוטים יותר, והיא מביאה לתוצאות פחותות.
מפני מה סירב ר' חיים מצאנז להרחיב את דירתו הקטנה, וכיצד למד זאת מר' אלימלך מליז'נסק?
במשפט רווי הומור מאשר רבי ישראל מרוז'ין את הסגולה המקובלת בציבור, לספר סיפורי צדיקים, ובה בעת מבטל אותה. למה התכוון?
האם הדרך לזכות בעולם הבא היא להימנע ככל האפשר ממפגש עם העולם הזה?
מדוע דחה ר' אלימלך מליז'נסק את התלמיד שרצה כל כך לקבל את עצתו, ואף צעק שסירחון נודף ממנו? ואיך נעלם אותו ריח רע?
רבי זוּשא מאַניפּוֹלי משחרר לחופשי ציפורים של אדם אחר, וסופג ממנו מכות קשות. מדוע שחרר ר' זוּשא את הציפורים? ולמה הפך בעל הציפורים לעני?
מדוע פסקה התענית להיות דרך לעבוד בה את הבורא, וכיצד בכל זאת ראוי להתענות, כפי שעשה הבעש"ט?
החלטתם של החסידים לצאת למאבק כוחני במתנגדים לחסידות גורמת למות רבם.
ר' אלימלך מליז'נסק "הריח" את העבֵרה שהתרחשה בעיר שבה ביקר. נער צעיר שסייע לו בשעה ששאר בני העיר נרתעו מפניו, זכה לברכה גדולה שהתגשמה כעבור שנים רבות
פייביש, החסיד הזקן, מתגבר על חששותיו ונוסע לרבי משה לייב מססוב בחורף, בקור העז. הוא מבין שהנסיעה הייתה כדאית כשהוא רואה את הרבי רוקד.
האם טעם השבת יכול לעבור בשלמותו ליום חול? האחים, רבי אלימלך מליזַ'נסק ורבי זוּשא מאניפּוֹלי מגלים שכן, ונרעשים.
בסיפור זה ניתן ללמוד על האופי שנדרש ממנהיג בחסידות, וכיצד הוא נבחר לתפקידו
ר' אלימלך מליזַ'נְסְק מציל את נשמתו במהלך התפילה. התפילה עצמה, כך אומר ר'אלימלך, הייתה מסוכנת בשבילו
מה יתרונו של רופא כפרי פשוט לעומת פרופסור חשוב, וכיצד קשור הדבר לחשיבותם של תוכחה ודברי מוסר?