המגיד ממזריטש

המגיד ממזריטש

המגיד ממזריטש (רבי דב בֶּר ממֶזְריטְש, לוקאטש 1710 – מזריטש 1772).
תלמידו ויורשו של הבעל שם טוב בהנהגת תנועת החסידות. מכונה גם "המגיד הגדול" או "הרבי ר' בֶּר (בֶּער)".

המגיד ממזריטש נולד בעיירה לוקאטש שליד העיר רוֹבנוֹ. בימי ילדותו נודע כעילוי, ואביו, ר' אברהם, שלח אותו ללמוד תורה בישיבה הגדולה של רבי יעקב יהושע פאלק בעיר לבוב.
אחרי שנישא עבר לגור בכפר סמוך לטורטשין ושימש שם כמלמד. בתקופה זו העמיק את ידיעותיו בקבלת האר"י ונהג בחיי סיגוף ופרישות.
לימים נעשה רבי דב בר ל"מגיד", דרשן נודד בפלכי ווהלין ופודוליה. בשל הסיגופים והצומות שבהם נהג הידרדר מצבו הבריאותי, וכנראה שבעקבות זאת הגיע אל הבעל שם טוב, שהיה ידוע כ"בעל שם", כלומר אדם הניחן ביכולת ריפוי באמצעות שימוש בקמעות ובשמות קדושים.
בתחילה התנגד המגיד לתנועת החסידות, אך כשפגש את הבעל שם טוב התקרב אליו והפך לתלמידו הקרוב והחשוב ביותר (סיפור: הפגישה עם הבעש"ט והאש). כנראה שהבעל שם טוב, עוד בחייו, ייעד את המגיד להיות ממלא מקומו, הודות לכישרונותיו הארגוניים והרטוריים.
לאחר פטירת הבעל שם טוב בשנת 1760, הפך ר' דב בר לממלא מקומו. המגיד קבע את מקומו בעיר מזריטְש שהפכה למרכזה של תנועת החסידות. תחת הנהגתו, הודות לתלמידיו שהפיצו בשליחותו את תורת החסידות בכל רחבי פולין, הלכה והתפשטה תנועת החסידות ורכשה לה תלמידים ומעריצים רבים.
ר' דב בר המגיד לא גיבש את תורתו בצורה שיטתית ולא העלה אותה על הכתב, אם כי עודד את תלמידיו לכתוב ולפרסם. אחרי פטירתו נערכו דבריו מתוך כתבי יד שנכתבו בידי תלמידיו.
המגיד עסק רבות בעניין נוכחות האל בעולם, וכיצד היא מתקיימת בכל רובדי המציאות ופעולותיה. על פי תורתו, תפקיד האדם הוא לגלות את היסוד האלוהי האינסופי הקיים במציאות החומרית החולפת ולהעלותו חזרה אל עולם הרוח. כדי לבטל את האשליה של הפירוד בין החומר והרוח, על האדם לשאוף לחוויה של "דבקות", התאחדות של התודעה והרגש עם הנוכחות האלוהית.
בשונה מרבו, הבעל שם טוב, נודע המגיד כאדם מופנם והגותי יותר, וכמי שהיה ממעט לבוא בין הבריות. ה"דבקות" שבה עסק המגיד התבטאה פחות בצד האקסטטי והחיצוני, ויותר בעיסוק עיוני ותודעתי המתרחש בתוך נפשו של האדם (סיפור: רעדה). את יחסיו של האדם עם אלוהיו תיאר המגיד כשעשוע של בן קטן ואהוב עם אביו.
אל המגיד הצטרפו קבוצת עילית של תלמידי חכמים, שחלקם שימשו במשרות רבניות ותורניות במקומות שונים. תלמידיו של המגיד הם שהפיצו את בשורתה של החסידות בכל רחבי היישוב היהודי במזרח אירופה, והפכו את החסידות לתנועה רחבה.
בין תלמידיו הנודעים של המגיד ניתן למנות את האחים ר׳ שמלקה מניקלשבורג ור׳ פנחס מפרנקפורט; ר׳ שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד; האחים ר׳ זושא מאניפולי ור׳ אלימלך מליזנסק; ר' אהרון הגדול מקרלין, ר' לוי יצחק מברדיטשוב ורבים אחרים.
ר' דב בער הניח לאחר מותו בן יחיד שנודע בשם "רבי אברהם המלאך", ואף הוא שימש כרבי.

איך אפשר לקבל בשמחה אירועים קשים שעוברים עלינו? המגיד ממזריטש מציע לשאול דווקא את ר' זושא, שטוען שלא ידע רעה מימיו
אין ביטוח נגד נפילות. ר' אברהם יהושע השל מורה לחסידיו כי איש אינו חף מן הסיכון לאבד את עולמו הרוחני, גם אם זכה להישגים ואפילו הוא קשיש הנמצא בערוב ימיו
שינוי יכול להתרחש ברגע אחד, אדם פושט צורה ולובש צורה חדשה. זהו המסר שמעביר ר' ישראל מרוז'ין לבנו בר המצווה באמצעות סיפור על כוחם של תפילין ובגדים
כיצד שכנע ר' שלום מפּרוֹהוֹביטש את קרוב משפחתו הקשיש שלא לגעור בו למרות מעשיו המשונים?
לפעמים יש הכול ועדיין חסר משהו. הדבר היחיד שחסר הוא הניצוץ, האש והנשמה. כך אירע לשני האחים, ר' שמֶלקֶה ור' פנחס, בנסיעה שבה הפכו לחסידי המגיד ממֶזריטְש.
כיצד ניסה השטן להכשיל את המגיד ממזריטש, וכיצד ניצל המגיד מן הגאווה?
ר' מנדלה מפרמישלן רוצה לנסוע אל המגיד ממזריטש בלי שאיש ידע על זהותו האמיתית. המגיד מגלה מיד מיהו ומלמד אותו משהו על חשיבות שמו של אדם
המגיד ממזריטש משווה את עצמו לחייט שנאלץ להטריח את הלקוח ולמדוד עליו את הבגד. זהו משל על אי הנחת שגורם המורה לתלמידו
ר' לוי יצחק מגלה כי היצר הרע שלו הוא בן דמותו. הוא מבין כי גם במעשיו הטובים, בלימוד התורה שלו ובחסידות בה הוא נוהג, נוכח היצר הרע.
בסיפור חסידי מפורסם זה, הולכים החסידים ומתרחקים, מדי דור, מיכולותיו המיסטיות של הבעש"ט, ובכל זאת יש להם את הסיפורים - שהם בעלי עוצמה שאינה פחותה מזו שהייתה בידי הבעש"ט.
סיפור המפגש בין המגיד ממֶזְרִיטְשׁ לבעש"ט הוא סיפור סמלי. זהו מפגש של תלמיד חכם הבקי בנגלה ובנסתר עם עולמה החדש של החסידות.
מדוע ציפור מדברת משמחת את המלך יותר מדברי החכמה של שריו?
כשצדיק מתגלה לאדם זה חשוב לפחות כמו "גילוי אליהו". דמות מסתורית הופיעה באמצע הלילה בביתו של המגיד מקוז'ניץ. לנכדו הסביר המגיד - לא היה זה אליהו הנביא אלא הרבי שלימד אותי חסידות
מדוע התעכב ר' שניאור זלמן שנה נוספת, ולא חזר אל ביתו? שיחה מסתורית בינו ובין ר' אברהם, המכונה "המלאך", גרמה לו לעצור ולחזור אל בית רבו.
ר' שניאור זלמן למד מרבו כי יש קשר בין מה שהאדם חושב ובין מה שהוא מרגיש, ומצב התודעה שלו משפיע על הרגשות שבלב. מסקנה זו הפכה לאחת מאבני היסוד של חסידות חב"ד
אף שלא נודע כתלמיד חכם, דווקא ר' זושא הצליח לענות על השאלה שעסקה בכתבי הרמב"ם. בכך מראה ר' זושא כי ניתן להיות חסיד נלהב וגם להצטיין בתורה.
מדוע נסע רבי לֵייבּ שָֹרֵה'ס אל רבו רק כדי לראות כיצד הוא לובש ופושט את גרביו? ומדוע התייחס ר' לייב לכך כ"דברי תורה"?
מה ניתן ללמוד מתינוקות ומגנבים? המגיד ממזריטש מלמד את תלמידו מהם הדברים החיוביים שניתן ללמוד לא רק מתינוק אלא אפילו מגנב.
כיצד היה מגיב ר' אלימלך מליזַ'נְסק אילו היו תוחבים אותו מתחת לספסל, כשם שעשה אחד מרבני המתנגדים לספרו?
ר' אהרן מקרלין מעיד כי הוא למד "כלום" מרבו, המגיד ממזריטש. והוא מסביר - למדתי לדעת שאני "כלום"
ממה חשש ר' שניאור זלמן עד שהשתטח על הרצפה, ואיך עזרה לו עצת אשתו?
המנהיג צריך להיות מורם מעם, ועם זאת גם הוא בן אדם. מה יעשה המנהיג עם צרכיו היומיומיים בפני הציבור? דגם של מנהיגות אינטימית
מה תפקידם של המופתים ושל הפעולות העל-טבעיות המיוחסים לצדיקים? ואם טובים הם, מדוע בביתו של המגיד ממזריטש התגלגלו המופתים "מתחת לשולחן"?
החתונה שערכו לנכדיהם ר' ישראל מרוז'ין ור' הירש מרימנוב הפגישה בין שתי משפחות שונות מאוד זו מזו. משפחתו של ר' ישראל היא כנראה המשפחה המיוחסת ביותר בעולם החסידי, ואילו משפחתו של ר' הירש היא משפחת חייטים פשוטה. כיצד הכריזו השניים על ייחוס אבותיהם?
איפה הצדק? על הנסתר שמעבר לנגלה. הבעל שם טוב מלמד את המגיד ממֶזְרִיטְשׁ כיצד להתבונן במציאות.
מדוע אהב המלך דווקא את הציור שנעשה על הקיר הרביעי שבהיכל ארמונו? והאם ל"ייחוס אבות" יש בכלל משמעות?
רבי זושא - גדול תלמידיו של המגיד או ה"בעייתי" שבהם? האם אפשר להיות תלמיד גם בלי לשמוע אות אחת מתורת הרב, ובאיזו מידה יש מקום ללהט הנפשי?
החלטתם של החסידים לצאת למאבק כוחני במתנגדים לחסידות גורמת למות רבם.
מה בין המגיד ממזריטש ובין רבו הבעל שם טוב - למה הם לא מתפללים ביחד?
האם טעם השבת יכול לעבור בשלמותו ליום חול? האחים, רבי אלימלך מליזַ'נסק ורבי זוּשא מאניפּוֹלי מגלים שכן, ונרעשים.
איך זכה ר' זושא בכינוי "שר התורה" אף שלא נודע כתלמיד חכם? בביאורו לספר הזוהר מסמל ר' זושא קשר אלטרנטיבי לתורה, ומוכיח שהוא קשור אליה לא פחות מתלמידי החכמים הגדולים ביותר.