סיפורי חסידים בנושא: נסים ונפלאות

נסים ונפלאות

'מופתים' בחסידות

לרבים ממנהיגי החסידות ייחסו יכולת על-טבעית וכוח לחולל 'מופתים'. זוהי נגזרת מרכזית מתוך הערצת החסידים את 'הצדיק' העומד בראשם, ומתוך תפיסת תפקידו כאחראי על סיוע לחסידיו ולכל ישראל באמצעות כוחותיו הנסתרים (ע"ע הצדיק בחסידות). שורש תפיסה זו במסורות חז"ל המתארות 'בעלי נס' שונים. מבחינה תיאולוגית תופעה זו תוארה באִמרה קצרה: "צדיק גוזר – והקדוש ברוך הוא מקיים" (בבלי, מועד קטן, דף טז עמוד ב).
במסורת הקבלית, שממנה יונקת החסידות, רווחה 'הקבלה המעשית', כלומר שימוש בקמעות לשם ריפוי או שמירה, טקסי השבעת שדים והוצאת 'דיבוקים' (נפש של נפטר שהתגלגלה מחדש בגוף אחר). הבעל שם טוב עצמו עסק בריפוי מאגי באמצעות לחשים וקמעות, ולעתים חולל מול תלמידיו אירועי אקסטזה עד עילפון, ובשוב רוחו אליו סיפר את אשר ראו עיניו בעולמות העליונים. אירוע זה, הקרוי בפי החסידים 'עליית נשמה', פתח מסורת של הילה מיסטית וייחוס כוחות על-טבעיים ל'צדיקים' ממשיכי דרכו, ואמונה ביכולתם לשנות את המזל ולהיטיב את הגזרות השמימיות באמצעות קשרים עם עולמות עליונים. בנוסף, ה'מופתים' נתפסו גם כאמצעי חינוכי, וכדרך להוכיח ולפרסם כי הטבע ניתן לשינוי על ידי האמונה בקדוש ברוך הוא ובכוחם של הצדיקים (סיפור: מכתב לקדוש ברוך הוא).
אלא שעניין זה היה שנוי במחלוקת. ישנן שושלות חסידיות שעניין ה'מופתים' של רבותיהן נתפס אצלן כשכיח ומובן מאליו, וסיפורי חסידים רבים מבוססים על אמונה זו. בייחוד היה זה רבי יעקב יצחק הורוביץ, 'החוזה מלובלין', שעסק במאגיה כדרך המקובלים, 'תיקן' נשמות על פי תורת הגלגולים, ביצע 'ייחודים', ולפי אמונת חסידיו חולל 'מופתים' למען כלל ישראל. מכאן בא כינויו, על שם ראייתו הרוחנית למרחוק לעבר העולמות העליונים.
מנגד, ישנן מסורות חסידיות הממעיטות באמונת ה'מופתים' ואף מגנות את העיסוק בהן. רבי יעקב יצחק מפשיסחה, תלמידו של החוזה מלובלין, חלק על רבו בתוקף בעניין זה, ובעקבות כך התגלע ביניהם ריב קשה. תלמידו, הרבי מנחם מנדל מקוצק, זלזל אף הוא בערכם ובייעודם של מחוללי ה'מופתים'. בהקשר זה נהג לצטט קטע מהתפילה: 'אותות ומופתים – באדמת בני חם'. פשט הדברים מתייחס כמובן לה' שחולל בזמנו אותות ומופתים על אדמת מצרים, אך הרבי מקוצק הפקיע אותו מפשוטו ויצר ממנו אמירה לגלגנית כנגד 'בעלי המופתים': בני חם (עובדי האלילים) זקוקים למופתים, לא אנחנו.
כנגד אלה ישנן תפיסות חסידיות שבחרו בדרך האמצע: מי שמאמין בנסים הוא פתי, אך מי שאינו מאמין ביכולתו של הצדיק לחולל 'מופתים' – הוא כופר. רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, נמנה אף הוא על הממעיטים בעניין זה. את הסיפור הבא הוא סיפר על מורו, רבי דב בר 'המגיד ממזריטש': "אצל המגיד התגלגלו 'מופתים' תחת השולחן, אך איש מאתנו לא התכופף להרימם" (סיפור: מופתים מתחת לשולחן). באמירה חדה זו הוא ביטא את סדרי העדיפויות מבחינתו: הצדיק אמור להיות קודם כל מורה דרך רוחני ואישיות למופת, וכל שאר סגולותיו, כולל כוחות על-טבעיים, אינן חשובות. הוסיף ושאל רבי שניאור זלמן מלאדי בעקיצה: "אמנם אמונה היא בידינו מאז חז"ל שיש לצדיק כוח לגזור, ולהכריח את האל לפעול כרצונו, אבל היכן ה'דרך ארץ' כלפי ריבונו של עולם והחלטותיו?"

מדוע אין אנו זוכים היום ליכולות הרוחניות והמיסטיות שהיו מצויות בדורות הקודמים? האם הדבר מעיד על כך שלא התאמצנו מספיק?
חוסר אמונה, ואולי גם קנאה ומתח בין אישי, גרמו לכך שרבי שלום מבֶּעלז נאלץ לשנות סדרי בראשית ולהשתמש ביכולותיו המיסטיות.
אילן רשע התעלל ברבי יהודה צבי מסטרטין. בנו של הרבי - ר' אברהם - סוגר את החשבון עם העץ הרשע ומעניש אותו
ר' שמלקה מניקלשבורג נפרד מתלמידו, רבי משה לייב מסַסוֹב, ונותן לו שלוש מתנות: מטבע זהב, כיכר לחם ומעיל לבן. ר' משה לייב משתמש בשלושתן כדי להציל יהודי ממאסר.
מדוע מסרב ר' פנחס לקבל את המתנה שנשלחה לו בדרך נס?
יש רבנים ומקובלים שמסופר עליהם שהם יודעים לעשות נפלאות תמורת תשלום, אבל יש גם מי שמבקר את הנפלאות הממוסדות
מדוע ננטש התלמיד לבדו ביער, ומה למד בביתו של הזקן שאליו נקלע?
איש עני מבקש את ברכתו של רבי שמֶלקֶה מזַקליקוֹב להיות עשיר, אך אינו יודע שבכך הוא ממיט על הרב אסון. סיפור על כוח גזרתו של הצדיק, ועל הסכנה שבניסיון לשנות גורלות.
ברכתו של המגיד מטריסטק התקיימה, אף שהרבי הנודע יותר - ר' שלום מבעלז - לא האמין שתתקיים. ומכאן, שברכה שנאמרת מפיו של אדם קרוב ואוהב היא הברכה העדיפה והמכריעה
בעזרת הרבי וכוחותיו המיסטיים מצליחה אישה עגונה לאלץ את בעלה לשחררה ולתת לה גט. החפצים שחטפה האישה מידו של בעלה גרמו לו להודות במעשיו
אדון מסתורי הופיע בכינוס של בעלי אחוזות, וביטל את הגזרה שתכננו לגזור על היהודים. האם כך נראה האלוהים של היהודים?
איך הפך הבעש"ט לגורו של שודדים? בתקופה שלפני התגלותו של הבעש"ט, בעודו מתבודד בהרים, הראשונים לזהות את כוחו היו השודדים שהתגוררו שם.
הרבי הבטיח לחסיד צעיר כי לא יגויס לצבא הרוסי. ואולם החסיד נמצא כשיר לגיוס והיה בדרך לשירות במקום רחוק. איך בכל זאת התקיימה הבטחתו של הרבי?
האם צדק ר' אורי מסטֶרְליסק כשאמר לאדם עני לקנות כרטיס הגרלה? ומדוע הדבר כמעט גרם לו לעזוב את כס האדמו"רות?
יש רבי שעולה אל השמים, ויש רבי שמעדיף דווקא להישאר על הארץ. שתי תפיסות עולם שונות נפגשות בסיפור שלפנינו.
החסיד שבסיפור הוא דוגמה לאדם הבוטח באלוהים, ובשל כך, בדרך נס, הוא זוכה לישועה. אגדה מפותחת זו רוויה ברגעי מתח, הומור ודרמה, המדגישים את מידת ביטחונו ואמונתו של החסיד.
מה היה כתוב במכתב בלי המילים? האם ייתכן שהמילים כלל אינן חשובות? ואולי המכתב לא היה ריק מתוכן?
בסיפור חסידי מפורסם זה, הולכים החסידים ומתרחקים, מדי דור, מיכולותיו המיסטיות של הבעש"ט, ובכל זאת יש להם את הסיפורים - שהם בעלי עוצמה שאינה פחותה מזו שהייתה בידי הבעש"ט.
כיצד חזר המפתח שאבד אל כיסו של הירש "המשָרֵת" מרימנוב? וכיצד סייעה תפילתו הנלהבת להתרחשותו של הנס?
ר' צבי מזידיטשוב העדיף את אור התורה על אורה של אבן חן עצומה שמצא. הוא כנראה הבין שעושר רב יכול להיות גם מסוכן
מדוע גרם הבעש"ט שישתכח הנס שעשה, ומדוע שכחה זו נחשבת לפלא גדול אף יותר מן הנס הראשון?
נשמתו של אדם שהלך לעולמו בלי שפרע את חובו מתגלגלת בתוך הסוס האהוב ביותר על אחד מחסידי הבעש"ט. הבעש"ט מפענח את הסיפור ופועל לגאולת אותה נשמה.
ברגע האחרון ובדרך נס ניצל ר' גרשון מקיטוב מטביעה, לאחר שירד מן הספינה ששט בה כדי לטבול במי הים. אך מיהו הערבי המסתורי שהציל את חייו?
מיהו השומר המסתורי שחסם את דרכם של ר' שמחה בונים מפשיסחה ותלמידיו בעצי היער? ומה פשר השיחה שניהל הרבי עם השומר בפולנית?
מה בא לרמוז רבי אלימלך מליז'נסק, כשתיאר את המעשה שחולל רבי נפתלי כקונץ?
אפילו דבר הנראה קר וקפוא כקרח יכול להשתנות, להידלק ולבעור באש.
איך יכול היה ר' נפתלי צבי מרופשיץ להתארח אצל תלמידו ר' חיים מצאנז שנים אחרי מותו? האם יש חיים אחרי המוות?
נראה שרבי זושא שקוע כל כך באמירת פסוקי תהלים שאינו רואה שאש בוערת לידו, אולם דווקא באמירת פסוק מהתורה הוא מצליח לכבות את האש.
ברגע מסוכן במיוחד שכח הבעש"ט אל כל ידיעותיו. מה שסייע לו לבסוף הייתה אמירה פשוטה של אותיות האלף-בית. האותיות, מרכיבי היסוד הפשוטים, הן שסייעו בעת צרה.
איך ר' זושא מחמם את הסוכה, ולמה היא יכולה להישרף? על להט התמימות וחום הלב.
מה ביקש ר' חנוך מאלכסנדר ללמד במשל הרובה והמקל?
מיהו האיש המסתורי שהדליק עבור ר' שמֶלקֶה מניקלשבורג את הנר שכבה? ומדוע הצטער על כך ר' שמלקה?
האם סיפורי הצדיקים הם אמת? הרבי מצאנז לא יודע לענות על השאלה אבל יודע שטמון בהם כוח גדול.
איך מועילות כוסות רוח לחובות כספיים?
חוכר יהודי שפרנסתו בסכנה מבקש עזרה מרבי יצחק מאיר אלתר מגור. ר' יצחק מאיר דורש את אחת מזמירות שבת שבהן מובטח שכר לשומרי השבת, וגוזר שהסכנה תתבטל
הרבי מקוסוב סייע לינטֶה-דבורה ולאמה לקיים את החתונה למרות עוניין. הוא מעניק להן כסף מתוך מגירה מופלאה, וגם רוקד איתן כדי להשתתף בשמחת החתונה מרחוק.
אם אומרים שאתה "רבי" - סימן שאתה צריך לקחת אחריות! היהודי הקדוש לא ראה את עצמו כרבי, אך נאלץ בעל כורחו לשמש כאדמו"ר ולעוץ עצה ליהודי במצוקה.
צדיקים חסידים רבים היו ידועים בהתנתקות מהסובב אותם לטובת שוטטות בעולמות עליונים. אך לפעמים מטרת ההתנתקות הייתה לעזור לאדם שנמצא בצרה
אביא לרבי את הירח! אפילו השמיים ומערכות הכוכבים עושים חסד עם החוזה מלובלין.
מה תפקידם של המופתים ושל הפעולות העל-טבעיות המיוחסים לצדיקים? ואם טובים הם, מדוע בביתו של המגיד ממזריטש התגלגלו המופתים "מתחת לשולחן"?
אמונה יוצרת מציאות. חסיד ישיש, מתלמידי הבעל שם טוב, מספר לחסידים צעירים כיצד אירע לו נס מכוח האמונה ברבו.
ר' שמלקה מניקלשבורג גרם בלי כוונה לבואם של מלאכים, בזכות העובדה שהיה צריך מי שיענה "אמן" לאחר ברכתו. לדעתו, כל ברכה צריכה "עניית אמן", כלומר מפגש ותקשורת עם אחרים.
מיהו קצין המשטרה המסתורי, המנסה לשכנע את החסיד לקרוא לענפי ההושענא - ענפים? והאם טוב עשה חסיד שלא שמע לו?
איזה מכתב סודי כתב הרבי מצאנז לקב"ה, ומדוע עזר לאותו יהודי זר, ולא לאחד מחסידיו?
בתחרות כישוף שנערכה בין הבעש"ט ובין מכשף איוֹם ניצח הבעש"ט. במהלך התחרות הסביר הבעש"ט כי ניתן לנצח את המכשף גם בלי להשתמש בכישופים אלא בעזרת תפילה והרהורי תשובה
כיצד זכה גוי עני בברכת הבעל שם טוב לעושר ולאריכות ימים? ומה רומז הבעש"ט בסימן שהוא נותן לגוי לאריכות ימים?
המוהל מתעצב על הטרחה הרבה שטרח עבור ברית מילה לילד ממעמד נחות. אך רבי יחיאל מאיר מגוסטינין מנחם אותו בסיפור מופלא שהמסר שלו: לעולם אינך יודע מה ערכו של יהודי
מהו נס? על פי ר' מנחם מנדל מקוצק הפיכה של אדם לחסיד היא בגדר נס, העולה על כל הנסים האחרים.
מה צריך לעשות זוג עקר כדי לזכות בבן? מדוע ברכה של הרבי אינה מספיקה?
במשפט רווי הומור מאשר רבי ישראל מרוז'ין את הסגולה המקובלת בציבור, לספר סיפורי צדיקים, ובה בעת מבטל אותה. למה התכוון?
לפעמים, כאשר אנחנו עומדים בפני קושי גדול, כל מה שאנחנו צריכים הוא פשוט לשמוע סיפור טוב
הרמב"ם, הרופא ואיש ההלכה מימי הביניים, מסייע לרבי החסידי למצוא רפואה לחולים. דבר זה לא נעשה מתוך לימוד בספרו של הרמב"ם אלא רק במבט אל תוך הספר
כיצד תיאר רבי יצחק מוורקי אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא בכל לִבו, והאם כל אדם יכול לחיות כך?
מיהו "השרף" (המלאך), וכמה פרצופים יש לו? התשובה לכך יוצאת מהשאלה אם להתבדל או ליצור קשר עם כל אדם.
מיהו צדיק נסתר, ואיך מגלים אותו? הסיפור שלפנינו עוסק בצדיקים נסתרים. הפעם מתגלה הצדיק כשוחט כפרי פשוט. כמו בסיפורים רבים אחרים, הגילוי והחשיפה גורם להיעלמותו של הצדיק, שכל מהותו היא היותו נסתר ועטוף סוד.
שיכור מוּעד מתגלה כצדיק שכל גזֵרותיו מתקיימות. והכול בגלל מצווה אחת שקיים ברגע קריטי בחייו.
רופא החסיד דוקטור חיים דוד מפייטרקוב מתאר את מצבם של חוליו לפי נוסח הברכה שבתפילת שחרית: "בּוֹרֵא רְפוּאוֹת, נוֹרָא תְהִלּוֹת, אֲדוֹן הַנִּפְלָאוֹת."