סיפורי חסידים בנושא: תשובה ותיקון

תשובה ותיקון

רעיון ה'תשובה' ביהדות רחב מאוד, החל מן המקרא המציב את הציווי 'שובה ישראל עד ה' אלוהיך', וכלה במדרשים ובספרים רבים העוסקים ברעיון התשובה. מלבד הרעיון הראשוני של תיקון החטאים וחזרה אל נקודת ההתחלה, נוספו לו היבטים רעיוניים רבים: לשוב, להשיב, ליישב, להושיב, לחדש ולתקן. ה'תשובה' של האדם הוצגה כתהליך הכרחי של 'תיקון', לעולמנו שלנו ולעולמות העליונים. בשפת דורנו ניתן לחדד זאת כך: לא רק 'לשוב על עקבותינו', אלא 'לחשב מסלול מחדש', לשפר ולשכלל.
מראשית ימיה ראתה החסידות את עצמה כ'תנועת תשובה' לאומית, שמטרתה להחיות את החיים הדתיים והרוחניים אל נוכח אתגרי התקופה ובפרט אל נוכח המודרנה. על פי החסידים, ראה הבורא שלא יוכל העם לשרוד ללא תחייה דתית, ועל כן גילה את אורו בעולם באמצעות תורת החסידות, כדרך אל הגאולה השלמה.
ה'תשובה' החסידית מתרחקת מן הפן המלנכולי, מרגשות האשם ומסיגופי הגוף, שהיו באופן מסורתי בני לוויה של התשובה בדורות הקודמים. תחת זאת הדגישה החסידות את תפקידה של השמחה (ע"ע) בתהליך התשובה. רבי נחמן מברסלב טען כי רק על ידי השמחה יכול האדם לקיים חשבון נפש וכך לתקן את דרכיו. בנוסף, בחסידות נאמר כי השמחה אינה רק האמצעי המסייע לתהליך התשובה, אלא היא אחת ממטרותיו של השב בתשובה – להגיע אל השמחה, אל האופטימיות והתקווה, מתוך אמונתו באל.
בסיפורים חסידיים רבים התשובה מתרחשת דרך ההתקרבות אל הצדיק והדרכתו הרוחנית. התשובה אינה רק שינוי התנהגותי, כי אם מפגש מחודש עם השורש החיובי החבוי בנפש האדם מאז ומתמיד, גם בתקופת ה'חטא' והריחוק. התשובה בחסידות היא מהות אלוהית הטבועה באדם, והיא זהה ל'גאולה' (ע"ע) המתרחשת במישור הפרטי. בסיפורים רבים התשובה כרוכה לא רק בחזרה אל קיום המצוות, אלא בעיקר בשיבתו של האדם אל עצמו, אל תכונות הנפש הטובות שהיו בו מאז ומעולם אך לא יצאו אל הפועל, ואל הנקודה האלוהית הנמצאת בתוכו.
בהמשך לכך, תפקידו של הצדיק הוא לסייע לחוטא לחזור בתשובה, בעזרת תוכחה על חטאו או בהדרכה רוחנית שהוא מציע לחסיד.
ממדים נוספים לרעיון התשובה הופיעו בתורתם של מורי החסידות. רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, הגדיר את התשובה "להשיב את הכול אל השם, באמצעות ההבנה שהכול בא ממנו". כלומר, התבוננות באלוהות המצויה בכל, והגעה לתחושת האור האלוהי המצוי קודם כל באדם עצמו ולאחר מכן בבריאה הסובבת. התשובה על פי החסידות היא תהליך שאין לו סוף, שכן כל עלייה בדרגה ובתחושת הקרבה לאלוהות – היא תשובה. גישה זו מכונה במקורות כ'תשובה מאהבה', בניגוד לתפיסה נוקדנית של טיפול בחטאים ספציפיים הקרויה 'תשובה מיראה'. יש בתשובה כוח יצירתי, של גילוי אור אלוהי בתוך האופל, והיא מהלך חיים חדש בעולמו הרוחני של האדם.
היבט זה של רעיון התשובה, מזהה את התשובה כקשורה ברעיון ה'דבקות' (ע"ע). האדם נדרש להגיע אל הארה והכרה במציאותו של הבורא, ולהסיר את המחיצה שבינו ובין אלוהיו ברגע של הארה ותובנה עמוקה.
רבי צדוק הכהן מלובלין, הוגה חסידי מבית איז'ביצא, השמיע בעניין זה רעיון מעט רדיקלי, שלפיו גם המבט לאחור לעבר 'החטא' אינו אמור להעציב את לב האדם המבין: "עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עיניו, שיהיו זדונות – כזכיות, (כלומר) שיכיר ויבין האדם שכל מה שחטא היה גם כן ברצון ה' יתברך" (צדקת הצדיק, אות מ). מבט רדיקלי זה מופיע בכמה ענפים חסידיים, ולפיו התשובה היא ההכרה בנוכחותו של הבורא אפילו בתוך החטא.
לרעיון הזה נלווית גם התובנה כי אפילו בתוך החטא קיים ניצוץ אלוהי שיש 'לתקן' או 'להעלות' ולהשיבו אל מטרתו הטובה והחיובית. ובמילים אחרות: מכיוון שהמציאות האלוהית שורה בכל ומעניקה חיות גם לתופעות שליליות ואסורות, הרי שהחטא אינו אלא 'החטאה' והטיה של כוחות חיוביים אל מטרות שאינן נכונות. תפקידו של תהליך התשובה הוא לזהות את הכוח החיובי שבתוך המעשה השלילי ולהשתמש בכוח זה בשימוש הנכון והראוי.

מה מהות השאלה אייכה? מדוע הקצין התרגש כל כך מדברי הרב?
החכם מצליח בתחבולה מעניינת לרפא את בן המלך. אך האם באמת ריפא את בן המלך? האם העובדה שכעת יושב בן המלך ליד השולחן כשהוא לבוש ומתנהג כאחד האדם, מעידה על כך ששיגעונו חלף?
אין ביטוח נגד נפילות. ר' אברהם יהושע השל מורה לחסידיו כי איש אינו חף מן הסיכון לאבד את עולמו הרוחני, גם אם זכה להישגים ואפילו הוא קשיש הנמצא בערוב ימיו
הרבי מאפטא סייע ליהודי מומר לשוב לחיק עמו, בכך שסירב לקבל את המרת הדת שעשה והמשיך להתייחס אליו כיהודי לכל דבר.
ר' נפתלי מרופשיץ חשב בטעות כי אירע לו קרי לילה ביום הכיפורים, דבר הנחשב לחטא. לבסוף הבין כי לא קרה לו דבר, והאירוע כולו נועד ללמד דרך לתשובה
אחד החסידים שואל את בעל ה"שפת אמת" אם זכה לגילוי אליהו, ותשובתו של הרב מבהירה לו שיש דברים חשובים יותר, בהם לא ללכת בדרך החטא ולדבוק באל.
כיצד גרמו בגדים ישנים ומרופטים לשינוי גזר דינו של אדם שמרד במלך, ובמה דומה הדבר לתקיעת השופר בראש השנה?
מדוע שאיפת טבק כמעט גרמה למותו של אחד החסידים, וכיצד התבטלה הגזֵרה על ידי מחשבה טובה?
בעזרת המבט שהביט בפניהם השפיע ר' זושא על הילדים, ובכך שכנע עיר שלמה של יהודים שזלזלו במצוות לשוב אל דרך אבותיהם
גם מצוות ומעשים טובים עשויים להיות "מעשה שטן", והכול בגלל גאווה והתרברבות. בעזרת חלום הבעל שם טוב ותלמידו ר' זאב מסייעים לאדם יהיר להבין את הטעות שבמעשיו
למה לגמול רעה תחת טובה? ר' ישראל מרוז'ין גידף אדם שזה עתה נפטר ופירט את חטאיו, אף שהלה עשה לו טובה גדולה בחייו. הסיבה לכך מפתיעה: מטרתו הייתה לגמול חסד לאותו מת, ולהתוודות במקומו על חטאיו.
אדם עשיר ותלמיד חכם כמעט נשפט למיתה בידי שמים מפני שלא הבחין בשני אנשים חשובים. האחד הוא נושא-המים העני, שהיה עסוק כל ימיו בקריאת תהלים. והאחר הוא הבעש"ט, שהעשיר לא טרח לנסוע להכירו.
ר' נפתלי גירש בכעס אדם חוטא. לעומתו, הרבי מנשכיז קיבל את פניו של החוטא בכבוד ובאהבה, ובכך סייע לו בהחלטה הגורלית להישאר יהודי. קבלתו של החוטא עשויה לשנות את כל מהלך חייו
הרבי מקוצק פוגש חבר ילדות שהתעשר, ושואל אותו מה יש לו בעולם הזה למרות כל העושר שהוא רואה. בכך רומז הרבי שאין לחבר העשיר כלום בעולם הזה
רבי אלימלך מליזַ'נְסק משוחח עם היצר הרע. היצר הרע במצוקה וחושש שלא יהיה בו צורך והוא יהיה מיותר.
הסיפור של הר' מצאנז על הכפרית הענייה שהפליגה בדמיונות על עושר, עד שלא נשאר לה מה לאכול, הוא משל לכל אחד מאתנו.
סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור על ילד שלא ידע להתפלל אך בכיו העמוק הפך לתפילה שכאילו יצאה מהסידור וקרעה את השמים. הצדיק שדווקא ידע להתפלל, השתמש אף הוא באותה השיטה.
על הכוח שבסיפור משותף. איזה סוד נורא החביא הגביר היהודי, ומה הייתה כפרתו? סיפור מופלא רודף סיפור מופלא במעשה בלתי נתפס שגיבורו הבעל שם טוב.
רבי יצחק מאיר מגוּר רואה אדם שרץ אחרי כרכרתו כדי לומר לו שלום, אך הוא אינו מאט. מדוע לא האט, מה רצה להשיג בכך?
מהו הרגע שבו מתעורר הלב לשינוי? בסיפור שלפנינו מספר חסיד אחד על המפגש שלו עם ר' יצחק אייזיק מקַלִיב ששינה את חייו, ומחפש את הרגע המדויק שבו קרה הדבר.
ר' לוי יצחק מברדיטשוב "מאיים" ומכריח את אלוהים למחול על החטאים של עם ישראל. שהרי אם לא, אלוהים משתמש בתפילין פסולות
מה גרם לאיש ההשכלה לשנות את דרכו? לפעמים אנחנו ממש בטוחים בצדקת דרכנו. רבי לוי יצחק מבַּרְדִיטְשׁוֹב מציע שלא נהיה "צודקים" מדי, ונשאל מדי פעם את עצמנו - ומה אם אני טועה?
טיפה של תשובה נוטפת כל יום אל תוך הנפש. כך תיאר רבי שמואל מקרוב את הרגעים המזדמנים לנו בחיים ומזמינים את האדם להתבוננות ולשינוי
מה רמז ר' נפתלי מרופשיץ לחוטא שהתבייש לספר על העבֵרות שלו?
חסיד שהסתבך בעסקים לא חוקיים בא לרבי מטשכנוב כדי שיברך אותו בהצלחה לפני שהוא חוזר למוטב. הרבי מסביר לו במשל מדוע אינו יכול לעזור לו
סיפור זה הוא אחד משיאי יצירתו של ר' נחמן מברסלב, ויש בו נושאים מרכזיים שבהם עסק ר' נחמן - ההתמודדות עם הייאוש וחשיבות ההתבודדות, העמידה כנגד מניעות והתנגדויות, הפרישה אל היער ועוד.
האם אין בחשבון הנפש של ר' לוי יצחק הונאה עצמית או היתממות?
האם גם הקב"ה זקוק למחילה? החייט הפשוט גם מתחרט על מעשיו וגם עוסק ב"חטאים" שחטא הבורא נגדו. כך הוא מראה לכולנו כיצד מבקשים מחילה.
האחים ר' זוּשַא ור' אלימלך שומעים במסעותיהם משפט יומיומי ומעשי שנאמר בבית כפרי ולומדים ממנו לקח לחייהם: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
האם ביאת המשיח תלויה בתשובה? ואולי להפך? ומדוע שלא יגיע המשיח מיד?
מה קורה לחטאים שלנו כשאנחנו מבקשים להיפרד מהם ולחזור בתשובה? ר' נפתלי מרוּפּשיץ מציע שגם להם יש ערך
מפני מה נזף רבי ברוך ממֶזִ'יבּוּז' בתלמיד, ואף ביזה אותו בבית הכנסת? ואם ראוי היה הדבר בעיניו, מדוע ביקש אחר כך את סליחתו של התלמיד?
איך באמת מכופר חטא? רק לאחר שהתנסה ר' מיכְל מזלוֹטְשוֹב בחילול שבת הבין מה חש אדם שחטא. על ידי כך גם למד מהי הדרך הנכונה לכפר על חטא שכזה.
אל ר' נפתלי מרופשיץ מגיע אדם הרוצה לחזור בתשובה, והחסידים הנמצאים שם רואים כיצד הוא גורם לאותו אדם לעבור שינוי אמיתי ועמוק, ומחליטים להיות תלמידיו.
איך גערה של גוי מלמדת את החסידים להיות רוחניים יותר?
החוטא הגדול מגיע אל ר' מרדכי מלַכוֹבִיץ' כדי לקבל ממנו מתכון של ייסורים לכפרת עוונותיו. הצדיק מפתיע אותו במתכון לשנה של תענוגות. ודווקא כך, הוא מצליח להחזירו בתשובה
חסיד מתלונן בפני ר' יהודה אריה אלתר מגור על רגשות אשמה המפריעים לו בעבודת השם. ר' יהודה עונה לו שלא יעסיק את עצמו במחשבות הללו.
זהו סיפור אחד מתוך כמה סיפורים המתארים את נסיעתו של ר' נחמן מברסלב אל ארץ ישראל. בסיפור זה מתואר כיצד "כבש" ר' נחמן את קמניץ והשיב אותה אל מחוזות הקדושה, זאת לאחר שהותר ליהודים לשוב ולהתגורר בה
מה הקשר בין חכמתו של אדם לבין התנהגותו? האם חכמת התורה משפיעה על ההתנהגות המוסרית, ואולי להפך?
אחד מצעירי לִיזֶ'נְסְק לומד את חוכמת הכישוף. כשהוא מגיע לרבי אלימלך הוא מלמד אותו דרך הכישוף את סכנות המקצוע שבחר לעצמו. את המסקנות הוא כבר מסיק בעצמו
סדרה של סיפורים חסידיים מתארים מפגש עם אדם - בדרך כלל גוי - שהוא בעצם מת המהלך על פני האדמה. מה באים לבטא סיפורים אלה?
החטא הפך לזרע שהביא לצמיחתו של פרדס שלם. כך הבין ר' יעקב יוסף מפולנאה בחלומו - כדי לעקור את החטא מן השורש עליו להפוך לחסיד ולבוא אל הבעש"ט.
מדוע ר' לוי יצחק מקנא באדם רשע ואלים? כיוון שאם אותו רשע יחזור בתשובה יהפכו עוונותיו לעוצמה גדולה. הרבי מצליח לראות את היכולת שיש באדם ולא רק את מעשיו
במה מועילה שתיית "לחיים", ומתי אינה אלא אשליה שאינה מסייעת לדבר?
לפני שאתה מתקן את העולם כולו – נסה תחילה לתקן את עצמך. אמירתו הידועה של הרבי מצאנז על התפכחות מן החלומות לשנות את העולם
למה התכוון הרבי מקוֹצְק באמירתו המפורסמת שהקדוש ברוך הוא נמצא רק "במקום שנותנים לו להיכנס"?
זלמן החסיד מת בלי שחזר בתשובה ובלי שערך "וידוי" כמקובל. לשיטתו, את התשובה יש לעשות ברגעים אחרים ולא ברגעי החיים האחרונים.
בתחרות כישוף שנערכה בין הבעש"ט ובין מכשף איוֹם ניצח הבעש"ט. במהלך התחרות הסביר הבעש"ט כי ניתן לנצח את המכשף גם בלי להשתמש בכישופים אלא בעזרת תפילה והרהורי תשובה
שלושה יצאו למשימת המלך. מי הראוי לפרס - זה שלא נכשל כלל, או זה שנכשל והתגבר? האם יש לשפוט אדם לפי הישגיו או לפי המאמץ שהשקיע?
כיצד יכול המורה לכוון את התלמיד? האם ייתכן שהמורה - הרבי - יוציא את החסיד מן היער ומן המבוכות שהוא לכוד בתוכן, בשעה שהוא עצמו תועה ומבקש את דרכו?
האם הדרך לזכות בעולם הבא היא להימנע ככל האפשר ממפגש עם העולם הזה?
מדוע דחה ר' אלימלך מליז'נסק את התלמיד שרצה כל כך לקבל את עצתו, ואף צעק שסירחון נודף ממנו? ואיך נעלם אותו ריח רע?
בעירו של המגיד מקוז'ניץ מקבלים את יום הכיפורים בטקס כואב של בכי, במחיצתו של המגיד מקוז'ניץ. וכך, הולכים יחד אל בית הכנסת לתפילת "כל נדרי"
במה ניכרת אישיותו של הצדיק? האם במעשי הנסים שלו ובקדושתו היתרה? בסיפור זה נוכח רב חסידי לדעת כי כוחו של ר' אלימלך מליז'נסק התגלה דווקא ביחסים שבין המשרתות שעבדו במטבח.
חלום מהגיהינום. כיצד מצא הבעל שם טוב את עצמו במקום שבו היה ישו הנוצרי? והאם הצליח לתקן את נשמתו החוטאת של משיח השקר שבתאי צבי?
מדוע פסקה התענית להיות דרך לעבוד בה את הבורא, וכיצד בכל זאת ראוי להתענות, כפי שעשה הבעש"ט?
הבעש"ט מתרגל סוחר עשיר בגמישות מחשבתית, באמונת חכמים ובאמונה באדם. רק אחרי שהסוחר מתקן את עצמו, ואפילו פוגש את יונה הנביא, הבן שלו שהיה פרא אדם הופך להיות תלמיד חכם
את תפילתו של הכוהן הגדול ביום הכיפורים מפרש ר' לוי יצחק מברדיטשוב כתביעה מוסרית - על האדם להיות טוב וצדיק מצד עצמו, ולא בהשוואה למי שמצבם גרוע ממנו
האם יכולים משחקי קלפים להיות לעזר לעבודת הבורא? האם ייתכן שהלילות הארוכים שהוקדשו למשחקי קלפים יהפכו ללילות מלאי תוכן רוחני ודתי?
ר' שמחה בּונִים מפְּשִׁיסְחַה מצליח להוציא נער צעיר מבית זונות ולהפוך אותו לבעל תשובה גמור. דווקא במקום כה נמוך מגיע ר' בונים למדרגתו הרוחנית הגבוהה.
כיצד הצליח הבעש"ט לרפא חולה בזמן שהרופא הרים ידיים?
מהי רשימת הניאוף שראה הבעש"ט בגיסו? הבעש"ט בראייתו הרוחנית מבחין כי גיסו לא עמד בנדר שקיבל על עצמו לפרוש מאשתו, ורק לאחר תיקונים שעשו השניים, הוסר מעל הגיס אותו סימן ניאוף שמימי.
ר' לוי יצחק מנסה לשכנע סוחר קשה עורף לשלם דמי תיווך לסוחר אחר שתבע אותו לדין. האם הצליח לשכנעו?
מה עדיף לבקש מאבא? אחד המשלים הנודעים שסיפרו החסידים עוסק בבן מלך ששכח מה עליו לבקש. מסיפור זה למדו החסידים על כוחו של האדם ועל הציפיות הגבוהות שעליו לתלות בעצמו.
מדוע שמח המלך על עבודתו של האדם השני, אפילו שהוא לא עשה עבודה ממשית, אלא בעיקר התחכם?
שני אנשים ששמם משה מוצאים שפה משותפת בעולם התשובה
מהי הדרך הנכונה להתמודד עם נטייה לרגזנות ולכעס? ולמה לפעמים הניסיון לפתור בעיה מייצר לחץ נפשי ומנטלי שאינו מועיל ואף מפריע לפתרון הבעיה?
בן המלך התאווה לזונה, ודווקא בשל כך הפך מטיפש לחכם. משלו המעמיק של הבעל שם טוב עוסק ביכולת לתעל תאווה גסה למטרה נעלה וחיובית.
ר' אברהם יהושע הֶשֶל מאפטא דוחה ומעליב חוטאת שבאה אליו, והיא מוכיחה אותו על כך ודורשת ממנו ללמוד ממנהג האל בחוטאים.
הבעש"ט מסייע לתלמיד חכם שהפך לצפרדע ענקית. מתברר שהכול התחיל בגלל חטא קטן, שגרם לבסוף לאיש לעבור על כל התורה כולה
מה יתרונו של רופא כפרי פשוט לעומת פרופסור חשוב, וכיצד קשור הדבר לחשיבותם של תוכחה ודברי מוסר?
איך אדם שעשה תשובה יודע שנתכפרו עוונותיו? לרבי בּוּנים מפְּשיסחָה יש תשובה מעניינת.