בגדי זיכרון

את הסיבה לתקיעות השופר הסביר רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעזרת משל:
מלך אחד נסע ליער גדול להשתעשע ולהתענג מציד חיות ועופות. הגיע המלך אל עומק היער ולא מצא את דרך המלך שתוביל אותו בחזרה אל ביתו.
ראה ביער אנשים המתגוררים בכפר הסמוך, ושאל אותם על הדרך. והם לא הכירו את המלך, ולא ידעו מה להשיב לו, כי הם מעולם לא ידעו מהי הדרך הנכונה והישרה לצאת מן היער.
עד שמצא המלך איש חכם ונבון ושאל אותו. הבין החכם שהמלך הוא, נבהל ומיהר להראות לו את הדרך, כי בחכמתו, ידע האיש את דרך המלך הנכונה והישרה. כך הביא את המלך אל בית המלוכה בחזרה לכיסא מלכותו.
האיש ההוא מצא חן מאוד בעיני המלך. המלך נתן לו יחס מיוחד כפי שלא נתן לאיש משריו. המלך הלביש אותו בבגדים יקרים, ואת בגדיו הישנים ציווה לשמור באחד המחסנים שבארמון.
אחרי ימים רבים, חטא אותו האיש לפני המלך, והמלך כעס עליו מאוד וציווה על שריו היושבים לפניו לשפוט את האיש, כפי שראוי למי שעובר על מצוות המלך.
האיש היה מודאג מאוד, כי ידע שישפטו אותו לכף חובה, כי חטא לפני המלך. הוא השתטח לפני המלך, התחנן וביקש כי לפני שיגזרו את דינו ימלאו בקשה אחת שלו – ילבישו אותו בבגדיו הישנים שלבש בשעה שהוציא את המלך מן היער. המלך הסכים לבקשתו.
והנה, כאשר הלבישו את האיש בבגדיו הישנים, נזכר המלך בגודל החסד שעשה עמו אותו האיש, אשר החזיר אותו אל בית המלוכה ולכיסא מלכותו. נכמרו רחמיו של המלך, נהג באיש במידת החסד ומחל לו על חטאו.
וכך הסביר ר' לוי יצחק:
בזמן מתן תורה הלך הקדוש ברוך הוא אל כל האומות, ואיש לא רצה לקבל את התורה. רק אנחנו, עמו בית ישראל, קיבלנו את התורה בשמחה ובתענוג גדול. שמנו על שכמנו עול מלכות שמים, המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו וקיבלנו עלינו את מצוותיו ותורתו.
והנה פשענו ומרדנו בו. ובראש השנה אנו מפחדים מיום הדין, לכן אנו תוקעים בשופר, כדי להזכיר את השופר שנשמע בשעת קבלת התורה בהר סיני. זהו הלבוש שלבשנו אז, וכך אנו מבקשים שיזכור לנו המלך זכות זו וימחל על כל עוונותינו ופשעינו ויכתבנו לחיים ארוכים וטובים, אמן.

קראו עוד