סיפורי חסידים בנושא: שמחה

שמחה

השמחה בחסידות

השמחה היא ערך עליון בחסידות, והחסידים הדגישו בדרכים שונות את חשיבותה העילאית. לרעיון השמחה קשורים גם הניגון והריקוד, שגם להם חשיבות רבה בעיני החסידים.
פסוקים רבים בתנ"ך מדברים בשבח השמחה, לדוגמה: "עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה", (תהלים ק, ב), "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון" (ישעיהו נה, יב)", "ושיבחתי אני את השמחה" (קהלת ח, טו). ביהדות ישנה מסורת רעיונית ארוכה המאדירה את השמחה, החל מספרות חז"ל, וכלה בספרות הפסיקה ובספרות הקבלה.
על פי הקבלה, שממנה יונקת החסידות, שורשה של השמחה הוא בעולם העליון ביותר, 'עולם האצילות'. במקום זה, המזוהה עם 'מעונו' של הקב"ה, שורה שמחה, כמאמר הכתוב "עוז וחדווה במקומו" (דברי הימים א, טז, כז). בשל כך, האדם הדבק במידת השמחה מִתעלה ומגיע אל מקום שאינו פגום בפגם החטאים בכלל. גם כשהאדם עושה תשובה, שמחתו היא חלק מהותי מכפרת עוונותיו.
ואולם, למרות המקורות הרבים העוסקים בשבח השמחה, לאורך דורות רבים התקשה העם היהודי ליישם זאת בשל צער הגלות וצרותיה. חיי הרוח והעיסוק הדתי היו מלווים בעיקר בתחושת אשם, בדכדוך ובצער על החטאים ועל הגלות. החטאים הפרטיים והלאומיים נתפסו כסיבה לגלות של עם ישראל, ולכן יש להצטער ולהתאבל על כך. אם כן, השמחה זוהתה כמעט כחטא וכהוללות, ובהמשך גם השירה והנגינה הוגבלו מבחינה הלכתית בשל חורבן בית המקדש. בעלי תשובה, מקובלים וחסידים שקדמו לתנועת החסידות נטו לעסוק בפרקטיקות של עינוי, צער וסיגוף.
החסידות הפכה מציאות זו על פיה, וממילא גרמה לתפנית במסורת הקבלית. הבעל שם טוב הורה להתרחק מן הסיגופים שנהגו בהם החסידים והמקובלים שקדמו לו. באמצעות השמחה, כך טען, ניתן להשיג הִתעלות נפשית ומדרגות רוחניות, הרבה יותר מאשר באמצעות סיגוף וחיטוט בשלילי שבנפש. על אחד מגדולי החסידות מספרים, שכאשר נשאל בידי מתנגדיו: היכן בתרי"ג המצוות מופיעה מצות השמחה? השיב: השמחה אינה מצווה, אך מביאה לכל המצוות, והעצבות אינה עבירה, אך מביאה לכל העבירות.
בעיני החסידים, מקורה של העצבות הוא הגאווה, ושורשה של השמחה הוא הענווה. תחושת כישלון ועצבות מקורה באגו ובהערכה עצמית גבוהה מדי, ואילו כאשר ילבש האדם ענווה, ויתבונן שכוחותיו מוגבלים ואין בידו לעשות מאומה ללא עזרת האל, אזי יסור העצב שבכישלון ותופיע השמחה. בנוסף, העצבות גורמת להעדר מוטיבציה, היא שורש כל החטאים וההתרחקות מן הבורא, שכן האדם המדוכדך מבקש לו נחמה בסיפוקים גשמיים מידיים שאינם אלא אשליה.
השמחה בחסידות אינה רק ניגודה של העצבות, אלא היא ענין הכרתי ורגשי, הנובע מן ההתמקדות בחיובי שבאדם ובנקודה האלוהית שבו. השמחה גם מובחנת לגמרי מן ההוללות, הצחוק וקלות הראש. החסידות מלמדת כי השמחה היא עניין של החלטה. האדם מסוגל להביא את נפשו לידי שמחה גם אם אין לו סיבה גשמית מסוימת לשמוח, משום שהוא יכול תמיד להתבונן בבורא ולחוש את נוכחותו – ואז תתמלא נפשו בשמחה פנימית. שמחה זו אמורה ללוות את יומו של החסיד, ובפרט את התפילה והמצוות מתוך רוממות רוח, רצון והתמסרות.
סיפורים חסידיים רבים עוסקים בכוחה של השמחה לשנות את גורלו של אדם ואף את גורלה של אומה. השמחה חשובה כדרך חיים, אך בעיקר הכרחית בעת עשיית מצוות ובעת התפילה. העושה מצווה ללא רגש אין לו אלא פעולתו בלבד. לא כן העושה מצווה מתוך חשק פנימי והתלהבות, שעל ידי כך הוא מתחבר אל ערכה הפנימי של המצווה ואל האור האלוהי הזורח בה.
גם גורלה של האומה היהודית תלוי בשמחה, המהווה כמעט רעיון מקביל לרעיון הגאולה. משמו של הבעל שם טוב נמסר פירוש לפסוק "כי בשמחה תצאו" (ישעיהו נה, יב) העוסק בזמן הגאולה: "בשמחה" – על ידי השמחה, רק כך – "תצאו" מן הגלות. הכוח שמעניקה השמחה הוא הוא הדרך לצאת מן הגלות. דרשה זו מציגה את השמחה כאתגר ליהודים גם בעת גלותם, שכן רק היא מאפשרת שחרור וגאולה.
רבי שמחה בונים מפשיסחה נהג לומר על הכתוב: ״ישמח לב מבקשי השם״ (דברי הימים א, טז, י): ״בזמן שאדם מבקש איזה דבר, בעת החיפוש הוא מלא עגמת נפש, ורק במציאת האבידה הוא שמח. לא כן 'מבקשי השם', השמחים בחלקם גם בשלב הבקשה והחיפוש".
בפועל, השמחה מלווה את ההוויי החסידי בדרכים שונות. החסידים נוהגים לערוך סעודות משותפות, וכמעט בכל טיש חסידי הם שותים 'לחיים', שרים ניגונים ורוקדים יחד. על כל זה מנצח הרבי, האדמו"ר.

ר' יצחק מורקי מעורר את תשומת ליבנו לתודעת התינוק הספונטנית, הפשוטה והתמימה. בשיעור נתבונן על ההבדל בין התינוקות שהיינו לילדים שאנחנו, כיצד התכונות ה"תינוקיות" יכולות להביא אותנו לשמחה בחודש אדר, ואיך מגלים אותן בתוכנו.
איך אפשר לקבל בשמחה אירועים קשים שעוברים עלינו? המגיד ממזריטש מציע לשאול דווקא את ר' זושא, שטוען שלא ידע רעה מימיו
דרשה ידועה זו של רבי שמחה בונים מפשיסחה עוסקת בהבדל שבין "לב שבור" ובין עצבות.
בשם הרבי מקוצק: העולם אינו שווה אפילו אנחה אחת, ובכל זאת כל העולם נברא בזכותה של אנחה אחת שהפכה לרננה.
מדוע צחק כל כך הבעש"ט? כורך ספרים עני ואשתו זכו לבן לעת זקנתם בגלל ריקודי שמחה שרקדו בשבת קסומה אחת. אל הריקוד הצטרפו גם המלאכים שבשמים.
ר' זושא מאניפולי פותח את היום במשפט קבוע: "בוקר טוב לכל ישראל". המשפט מעיד על תודעה של שליחות ושירות למען הציבור, וגם על אישיותו הלבבית של ר' זושא
כיצד עזר ר' שמחה בונים מפשיסחה לטובע שנפל אל המים בנמל של דנציג? וכיצד הצליח לשמור על השמחה והצחוק?
מדוע סיפר רבי שמחה בונים בדיחה של חולין לחסידיו, ומדוע דווקא מעשה זה גרם להם לדבוק בו עוד יותר?
מי שלא שומע את המוזיקה לא יבין לעולם את הרוקדים - משל על הר סיני
ר' נפתלי מצווה על חסידיו להמשיך ולשמוח למרות הידיעה העצובה על מותו של אחד מגדולי החסידים. על חשיבות השמחה והאופטימיות בהתמודדויות בחיים.
הסוכה לא כשרה, אז מה? עגלון שרצה לקיים את מצוות אכילה בסוכה המציא פטנט מקורי - הוא הפך את כובעו לסוכה אישית זעירה.
למה ירד ר' אלימלך מלִיזַ'נְסְק מן העגלה, ומדוע מלווים עגלה ריקה?
ידוע שהחסידים מחשיבים את השמחה בעולם הזה, אך האם מותר לאדם לוותר על חלקו בעולם הבא תמורת השמחה?
מה גורם למה - הייסורים לעצבות, או שמא להפך - העצבות היא שמביאה את הייסורים?
מה משמח בלהפסיד את גן עדן? הבעל שם טוב שמח לגלות כי נשללה ממנו הזכות להיות בגן עדן. כך הוא יכול לעבוד את אלוהיו באמת, ולא מתוך ציפייה לגמול גשמי או רוחני.
מדוע ציפור מדברת משמחת את המלך יותר מדברי החכמה של שריו?
אפילו דבר הנראה קר וקפוא כקרח יכול להשתנות, להידלק ולבעור באש.
מדוע רכב רבי קלונימוס קלמן על גדי שראה ברחוב, וכיצד הגיבו לכך תלמידיו שהיו מבוגרים ממנו בשנים רבות?
ר' אברהם מסוכטשוב מספר בכל פורים את סיפורו של השתיין מקרקוב שיש לו הסבר למה צריך לשתות במשך כל חודש אדר ולא רק בפורים.
מסעו הקסום של ר' נחמן מברסלב אל ארץ ישראל אפוף מסתורין. מדוע טרח כל כך להגיע אל הארץ? ואם חשוב היה לו המסע - מדוע לאחר כמה פסיעות על אדמת הארץ, כבר החליט בלבו לשוב בחזרה?
כוס "לחיים" ששתה חסיד עם חבריו הצילה אותו ממוות וביטלה את רוע הגזֵרה. החוזה מלובלין למד מכך עד כמה גדול כוחה של שתיית "לחיים" חסידית
מדוע נגזר על הרב שמת לאכול עד שבטנו תתפקע? ומה רצה החוזה מלובלין ללמד את החסיד שזה עתה הצטרף אל חצרו?
האם גם הקב"ה זקוק למחילה? החייט הפשוט גם מתחרט על מעשיו וגם עוסק ב"חטאים" שחטא הבורא נגדו. כך הוא מראה לכולנו כיצד מבקשים מחילה.
איך גזרה מתבטלת? הגזרה הרעה שנגזרה בשמים התבטלה, בין השאר, בזכות טעות בקריאת מגילת אסתר.
כיצד על בן המלך לנהוג בשעה שהוא נמצא בשבי? משל העוסק בקשר שבין שני היסודות המרכיבים את האדם - הגוף והנפש, החומר והרוח.
הרבי מקוסוב סייע לינטֶה-דבורה ולאמה לקיים את החתונה למרות עוניין. הוא מעניק להן כסף מתוך מגירה מופלאה, וגם רוקד איתן כדי להשתתף בשמחת החתונה מרחוק.
מה ניתן ללמוד מתינוקות ומגנבים? המגיד ממזריטש מלמד את תלמידו מהם הדברים החיוביים שניתן ללמוד לא רק מתינוק אלא אפילו מגנב.
תמיד אפשר להיות אופטימיים ויש מה לעשות. סיפור חסידי משעשע על שיחה שבה חסיד מסביר למתנגד, שבנו עומד לפני גיוס לצבא הרוסי, מדוע הוא לא צריך להיות מודאג כל כך.
במהלך חתונה אחת חיבר רבי מנדל מווּרקי שיר חתרני, כתגובה לשיר ששר ה"בדחן". מה לדעת הרבי, הדבר הכי חשוב בעמידה לפני הבורא אם לא תפילה?
למרות הצרה והתענית שנגזרה על הציבור בידי רבי נכבד, אצל ר' ישראל מרוז'ין ניגנה התזמורת ובכך אמר: השמחה תנצח ולא התענית
מדוע בכה ר' זוּשָא מאַניפּוֹלי, אף שנודע לו כי הוא הגורם לשמחה הגדולה שהייתה בשמים?
כיצד סייעו החסידים ליציאת הלבנה מתוך העננים?
מה אפשר ללמוד מתינוק חסר דעת? רבי יצחק מוורקי מתבונן בתינוקות ולומד מהם שלושה דברים חשובים, שכדאי גם לכל אדם מבוגר לאמץ בחייו.
איך ייתכן שר' לוי יצחק שמח ורקד בלוויית בנו?
האם צריך לפעמים לשכוח את התורה? ולמה נשך את עצמו הרבי כשרצה להתפלל?
במה מועילה שתיית "לחיים", ומתי אינה אלא אשליה שאינה מסייעת לדבר?
זלמן החסיד מת בלי שחזר בתשובה ובלי שערך "וידוי" כמקובל. לשיטתו, את התשובה יש לעשות ברגעים אחרים ולא ברגעי החיים האחרונים.
חוויית התפילה של ר' לוי יצחק מברדיטשוב היא סוחפת כל כך שאפילו מלאכים באים לראות אותו. "מתנגד" אחד לא האמין לכך עד שעבר בעצמו "חוויה מטלטלת"
חלק שלישי
מדוע החכם מתייסר כל כך למרות חכמתו? בחלק זה של הסיפור חוזרים החכם והתם ונפגשים לאחר כמה שנים שבהן לא התראו. החכם מזלזל בתם הנראה בעיניו טיפש ואפילו משוגע וחסר דעת.
חלק רביעי
האם איש תם יכול להפוך לחכם בקלות? ואם כן, מה זה אומר?
חלק שני
כיצד אדם יכול להיות עני ובכל זאת שמח? מדוע אין הוא מתקנא באלה שמתפרנסים יותר ממנו?
של מי המרגלית? בסיפורו של ר' נחמן, אדם עני מוצא מרגלית יקרה בתוך טיט. אף שזו אובדת לו במהלך מסעו, מצליח האיש לשרוד ואף להתעשר רק בזכות השליטה ברגשותיו.
איך מצליח אדם לשמור על השמחה למרות כל המכשולים שמציב בפניו המלך? משל שבו מסביר רבי נחמן מברסלב כיצד יש לחיות מתוך ביטחון, יוזמה ושמחה.
חלק שלישי
בחלק זה של הסיפור מופיע בחתונת הקבצנים הקבצן הראשון, העיוור. כמו שיעשו גם הקבצנים שאחריו, הקבצן מסביר כעת מדוע המום שלו אינו חיסרון אלא יתרון וכוח.
חלק שני
בחלק זה מתחיל סיפור משנֶה, שאינו המשך ישיר לחלקו הראשון של הסיפור. סיפור משנה זה עוסק בקורותיהם של שני ילדים אבודים ביער ופגישתם עם שבעת הקבצנים הפלאיים.
חלק ראשון
חשיבותה של השמחה גם בזמנים של "נפילה" וכישלון, והסכנה הטמונה ב"חכמות" ובהשכלה.
האם מים יכולים לשנות גזֵרה? בעזרת טבילה במקווה גרם ר' לוי יצחק מבַּרדיטְשוב לחברו, שישנה את דעתו ויתפלל על בנו החולה, אפילו אם הדבר יגרום לו עצב בשעת התפילה.
מדוע שתו החסידים מן החבית השמורה למשיח בלבד? בדיחה חסידית מעידה על יכולתם של החסידים לחוש גאולה גם בהיותם במצב של גלות.
ר' משה לֵייבּ מסַסוֹב מבקש כי ניגון מיוחד שנוגן ביום חתונתם של חתן וכלה עניים, שחיתן, ינוגן גם ביום פטירתו. מה היה מיוחד כל כך באותו ניגון?
איזה ליל סדר משובח יותר, זה שנערך מתוך התעלות הנפש, או זה שנעשה בחיפזון ובמרירות של לב נשבר? למרבה ההפתעה, החוזה מלובלין בוחר באפשרות השנייה, ומכריז כי היה זה ליל הסדר הטוב ביותר.
השמחה והשכרות של חג הפורים גרמו לאדם כפרי, עני ומיוסר לשינוי גדול בחייו. הריקודים והאומץ שהפיחה בו שמחת פורים גרמו לו ולמשפחתו גם אושר וגם עושר.
מדוע פסקה התענית להיות דרך לעבוד בה את הבורא, וכיצד בכל זאת ראוי להתענות, כפי שעשה הבעש"ט?
ר' ראובן הורוביץ נוהג לרקוד בכל שבת לאורך כל שעות היום והלילה. גם בימי האבל על אמו הוא אינו משנה ממנהגו, כדי שלא לנהוג מנהגי אבלות ביום השבת
כיצד ריקוד יכול להתעלות על תפילה? הסבא משפולי למד לרקוד מאליהו הנביא, ומאז הוא רוקד ריקוד קדוש בכל ליל שבת, ריקוד המסמל הצלה וגאולה.
מדוע שמח ר' משה לֵייבּ מסַסוֹב בשעה שבירך את ברכת "שֶׁלֹּא עָשַׂנִי גּוֹי"? ומדוע ר' לוי יצחק מברדיטשוב אינו חש אותה השמחה?
הבעש"ט מגלה חזן מפתיע, המתפלל את תפילת הווידוי בניגונים עליזים ומבקש מחילה מתוך שירה ושמחה. הבעש"ט שומע את הסיבה לכך ומתפעל מן החידוש שבדבר.
כיצד הגיבו החסידים, כשבמהלך ההלוויה של רבם נערכו חגיגות יום העצמאות ברחובות תל אביב?
ר' אלימלך מליזַ'נְסְק מציל את נשמתו במהלך התפילה. התפילה עצמה, כך אומר ר'אלימלך, הייתה מסוכנת בשבילו
מהי הדרך הנכונה להתמודד עם נטייה לרגזנות ולכעס? ולמה לפעמים הניסיון לפתור בעיה מייצר לחץ נפשי ומנטלי שאינו מועיל ואף מפריע לפתרון הבעיה?
ר' לוי יצחק מברדיטשוב שרוי בשמחה תמידית. כאשר מתגנבת מעט עצבות אל לבו הוא מגרש אותה בעזרת דרשות הנקשרות לשמות המאכלים שאכל
כיצד מסייעת שתיית "משקה" חריף למחיקת העוונות של החסידים? והאם נאמרה דרשה זו בצחוק או קצת ברצינות?
מהי האווירה הראויה לרגעי התקיעה בשופר בימים הנוראים?