סיפורי חסידים בנושא: היכן נמצא אלוהים

היכן נמצא אלוהים

נוכחות האל בעולם על פי החסידות

החסידות מבוססת על תורת הקבלה, ובעיקר על 'קבלת האַר"י' (רבי יצחק לוריא, המאה ה-16). האר"י בנה תפיסת עולם מיסטית שבמרכזה רעיון "הצמצום" של האלוהות. כלומר, האל הוא 'מקומו של עולם', והוא ממלא את כל הקוסמוס. בעת בריאת העולם האל ראה שהעולם אינו מסוגל להכיל את האור הגדול, וכדי שתהיה אפשרות קיום לעולם הארצי, הוא "צמצם" והסתיר את אורו מאזור מסוים כביכול. לתורה זו של האר"י ישנן פרשנויות שונות בקבלה ובחסידות. עם זאת, התפיסה החסידית המרכזית היא שהאל עדיין נוכח במלואו בתוך המציאות, ותפקידו של האדם לגלות נוכחות זו ולהכיר בה. כיצד? באמצעות כוונה, טהרת הלב, ועשיית המצוות תוך הכנה נפשית רוחנית. מכאן האמירה החסידית המפורסמת: "היכן מצוי אלוהים? – היכן שמאפשרים לו להיכנס". (סיפור לתת לאלוהים להיכנס)
המגיד ממזריטש, בעקבות רבו הבעל שם טוב, חידד תפיסה זו תוך שימוש באמירה מן הזוהר: "לֵית אתר פנוי מינֵיה" ["אין מקום פנוי ממנו (מהבורא)"]. פירוש הדבר, שגם לאחר שהאל צמצם את נוכחותו לצורך בריאת העולם, ניצוצות של האור האלוהי נותרו חבויים בעולם ובכל חלק וחלק בתוכו. מכאן מתחיל תפקידו של האדם: להכיר ולהתחבר לאלוהות המצויה בכל פינה, בכל ברייה, בכל עץ ובכל אבן. פעולה זו קרויה בחסידות בשם 'העלאת ניצוצות', שעניינה גילוי הניצוצות האלוהיים והעלאתם אל שורשם העליון באמצעות עבודה רוחנית. גם תהליך הגאולה (ע"ע) על פי אבות החסידות (במיוחד על פי רבי נחום מטשרנוביל, תלמיד הבעש"ט), מתקדם בהתאם להעלאת הניצוצות. לכל אדם מישראל יש חלק בקירוב הגאולה אם הוא ממלא את חלקו ותפקידו ומתקרב לבורא על פי יכולותיו, ובכך הוא מנכיח מחדש את הבורא בעולם. הגאולה השלמה תתרחש כאשר יושלם תהליך זה של חשיפה ו'העלאת הניצוצות'.
את 'העלאת הניצוצות' עושים באמצעות עיסוקים "גשמיים" כביכול, אך תוך כוונה. אכילה מקודשת, בעיקר בשבתות, ניגון בכוונה, סיפור סיפורי צדיקים גם אודות ענייני החומר, ועוד. מלבד כל אלה, על פי מורשת הבעל שם טוב, גם בעת התפילה (ע"ע התפילה בחסידות) מתרחשת 'העלאת ניצוצות'. כאשר באות על האדם 'מחשבות זרות' בכוחו להעלות אותן לשורשן האלוהי, מכיוון שהאלוהות מצויה גם בהן למרות חומריותן ופחיתותן. כך כתב תלמידו המגיד ממזריטש: "כאשר באה מחשבה זרה צריך להתעורר מאוד ולהעלותה בקודש עם אותן מחשבות קדושות שמכוון ומייחד ועם הדיבורים שהוא מדבר" ('אור תורה', אות קכג) (סיפור תפילת השדה).
נמצא שאחד מעקרונות התפיסה החסידית הוא הסרת החַיץ שבין עולם החומר ועולם הרוח. בכל דבר חומרי ופשוט מצוי ניצוץ אלוהי, ועל כן ההתבוננות בתופעות הטבע, ולו הגשמיות ביותר, כמוה כהתבוננות באל עצמו והיא הדרך להשגתו. לפיכך נהג הבעל שם טוב להתבודד בחיק הטבע, וחש את נוכחות האל בכל עץ, בעל חיים, פלג מים או סלע, והשיג באמצעותו השגות רוחניות. כל הבריאה כולה היא נוכחות אחת, בעלת יסוד אלוהי אחד, אלא שהוא מופיע בצורות שונות ובחפצים שונים הנראים בעינינו כנפרדים זה מזה.
השקפה זו היא אבן פינה לעבודת השם ובסיס לסיפורים חסידיים רבים. רבי נחמן מברסלב פיתח זאת בכיוון של 'שירת העשבים', המכריזים על הניצוצות האלוהיים שבתוכם. על רבי שמחה בּוּנים מפשיסחה אותו לתלמידיו ואמר: "הבורא יתברך מצוי אף בגרגר זה, והוא שקבע את מקומו דווקא כאן, וכל המפקפק בדבר אינו בגדר יהודי מאמין".

איפה הצדק? ר' לוי יצחק מברדיטשוב העז לחבר תפילות, שבהן היה מתווכח ותובע צדק מן הבורא. תפילות אלה הפכו לנכס תרבותי חשוב, וזכו להתייחסויות רבות.
בזמן הדלקת נרות החנוכה שאל ר' דוד מטוֹלנֶה שאלה מוזרה: אם אשתך נמוכה, האם אינך מתכופף אליה כשאתה משוחח עמה? בכך רמז על נרות החנוכה ועל האור המתגלה דווקא במקום נמוך.
האם ייתכן שאריסטו עלה בהבנתו על יחזקאל הנביא? והאם הדבר מעיד על מעלתו של אריסטו או דווקא על חסרונו? לעתים דווקא הידע והידענות מעידים על מרחק מן החוויה הבלתי אמצעית.
כיצד למד ר' נפתלי מרוּפּשִיץ על חשיבות האהבה בין יהודים מסימני הפיסוק ואותיות התורה?
כיצד גרם הבעש"ט לנכדו לשוב אל דרך החסידות, ומדוע לא הקדיש הבעש"ט את זמנו ללימוד תורה בהתמדה?
למה נדמו זוגות צעירים שטיילו בגן בעיני רבי חסידי? ומה הזכירו לרבי בגדי הטיול הלבנים ופנסי הרחוב?
מדוע נוהגים לומר את תפילת הקדיש לאחר מותו של אדם? ומה ניתן ללמוד מכך על הקשר שבין מלך לנתיניו?
מיהו הזקן המסתורי שגרם לכוס תה להישפך? ומדוע הצטער על כך ר' אלימלך מליז'נסק?
מדוע ציפור מדברת משמחת את המלך יותר מדברי החכמה של שריו?
חסיד אחד מגיע לר' מקוצק ואומר שרבו גדול והשגתו הרוחנית עצומה כל כך שהיא מגיעה עד השמים. הר' מקוצק עונה שהוא קטן כל כך ולכן השמים מתכופפים כדי להגיע אליו.
ר' שניאור זלמן למד מרבו כי יש קשר בין מה שהאדם חושב ובין מה שהוא מרגיש, ומצב התודעה שלו משפיע על הרגשות שבלב. מסקנה זו הפכה לאחת מאבני היסוד של חסידות חב"ד
ממה היו עשויות החומות שהציב המלך סביבו? משל חסידי חשוב זה מתאר כיצד מי שפועל מתוך אהבה ותשוקה יכול לעמוד בניסיון ולפרוץ מחסומים דמיוניים.
מיהו היֶקֶה המוזר שהגיע אל חצרו של ר' שמחה בונים מפשיסחה, ועל מה באמת שוחח עם הרבי?
היהודי הקדוש מבקש ללמוד "קצת יראת שמים" מרבי אברהם המלאך. מה שהוא רואה אצלו בחדר מכניס בלבו יראה גדולה.
כיצד עיכוב בלימוד התורה יכול להועיל לבסוף ללימוד עצמו? בחור צעיר שכיבד את אמו זכה שנשמתו של אביי תתגלה בו. כיבוד ההורים הפריע ללימוד התורה באופן טכני, אך דווקא הוא שהועיל לבסוף לתרץ קושיה בלתי פתורה.
מדוע נסע רבי לֵייבּ שָֹרֵה'ס אל רבו רק כדי לראות כיצד הוא לובש ופושט את גרביו? ומדוע התייחס ר' לייב לכך כ"דברי תורה"?
ככל שמתגברת הקדושה כך היא נראית פחות כלפי חוץ, וסימני ההיכר שלה הם דווקא הצניעות והפנימיות. את ההוכחה לכך מביא הרבי מרוּז'ין מן התלמוד וממילות התפילה.
ר' אלימלך מליז'נסק מתאר את היחסים בין האדם לאלוהיו במשל. הבן עזב את אביו כדי ללקט תותי בר ביער סבוך. כדי שלא יאבד הבן, הוא ואביו קוראים ועונים זה לזה.
איך גערה של גוי מלמדת את החסידים להיות רוחניים יותר?
מה למד הבעל שם טוב מן הדרך שבה מלמדים ההורים את ילדם ללכת? וכיצד מסמל הדבר את הקשר אל הקדוש ברוך הוא?
ר' לוי יצחק מברדיטשוב העז לחבר תפילות, ובהן היה מתווכח עם הבורא ותובע ממנו צדק. תפילות אלו הפכו לנכס תרבותי וזכו להתייחסויות רבות.
למה התכוון הרבי מקוֹצְק באמירתו המפורסמת שהקדוש ברוך הוא נמצא רק "במקום שנותנים לו להיכנס"?
מה תפקידם של המופתים ושל הפעולות העל-טבעיות המיוחסים לצדיקים? ואם טובים הם, מדוע בביתו של המגיד ממזריטש התגלגלו המופתים "מתחת לשולחן"?
מדוע טוב להכיר כל יהודי? אפילו למילים "ברוך השם" שאומרים יהודים בשעת המפגש ביניהם יכולה להיות משמעות נסתרת. על הפוטנציאל הרוחני של מפגש פשוט.
בסיפורו של ר' נחמן מברסלב הצליח האיש החכם לראות את פניו של המלך המסתורי, שאיש עדיין לא ראה, וזאת בעזרת חשיפת השקר והרמאות השוררים במדינתו של המלך.
כיצד עובדים את המלך? שני האחים, ר' זושא ור' אלימלך, מבטאים באישיותם השונה שתי צורות קיום ושתי דרכים בעבודת השם. על פי ר' זושא, דרכו שלו נועדה לאנשים פשוטים יותר, והיא מביאה לתוצאות פחותות.
מפני מה סירב ר' חיים מצאנז להרחיב את דירתו הקטנה, וכיצד למד זאת מר' אלימלך מליז'נסק?
מדוע תיאר הבעש"ט את העיסוק בשבחי הצדיקים כ"מעשה מרכבה", ומה התכוון לומר בכך?
מדוע פתח הרבי את הסתימה שבחדר השירותים? בדרשתו של הר' מסלונים הופכת יד מטונפת לנקייה.
מדוע נוהג ר' שלום מפרוהוביטש לצאת לרכיבה על סוסו לפני תפילת שחרית, ולא מכין את עצמו אליה בעזרת ספרו של האר"י?
מהי הכוונה הראויה בשעת התפילה? למה התכוון ר' שניאור זלמן מלאדי כשאמר שהוא מתפלל עם הרצפה והספסל? שיחה בין ר' שניאור זלמן ובנו על סמלים ורמזים הקשורים בתפילה.
למרות השהות הקשה בבית הסוהר, ר' ישראל מרוז'ין אינו מצטער על כאבו הפרטי אלא על כאבה של השכינה, המשתתפת בצערו של היהודי הסובל.
הרבי מקוצק מצווה על חסידיו שקדושתם תהיה מבוססת על אנושיוּת
ר' שמחה בּונִים מפְּשִׁיסְחַה מצליח להוציא נער צעיר מבית זונות ולהפוך אותו לבעל תשובה גמור. דווקא במקום כה נמוך מגיע ר' בונים למדרגתו הרוחנית הגבוהה.
מי יצליח יותר - "רשע" הפועל מתוך מסירות ואמונה בדרכו, או "צדיק" שלא מתאמץ כל כך? מהתנהגותו של רוטשילד למד הרבי מגור מדוע מצליחה דרכם של רשעים.
השולחן של הבעל שם טוב כבר בן מאה שנה, אך דבר זה אינו מרשים את הרבי מקוצק. הוא מחפש את הדבר החדש, ודווקא בכך מוצא דבר עתיק הרבה יותר
העשבים אומרים שירה וטוב לעבוד את השם ביניהם. מילים מפורסמות אלו נאמרו מפיו של ר' נחמן מברסלב במהלך טיול שערך עם אחד מאנשיו בסמוך לעיר
ר' מנחם מנדל מקוצק מסביר לאדם אחד שהצטיין בתירוצים, כי כל התירוצים יפים כשהם נאמרים בפני בני אדם, אבל לא ניתן לומר אותם בפני האל, הבוחן כליות ולב
האם מותר לעסוק בדברי חולין לפני התפילה? רבי חיים מצאנז עושה זאת, ובמפתיע לא מתעסק בענייני רוח נשגבים. מתברר שדבר זה הוא למד מיצחק אבינו.