סיפורי חסידים בנושא: המשכיות ומרד

המשכיות ומרד

המשכיות ומרד בחסידות

מאז המאה ה-19, הנהגת השושלת החסידית עוברת מאב לבן, ולעתים רחוקות – מרב לתלמיד. הכפיפות כלפי הרבי היא עיקר גדול בחסידות, ואך טבעי הוא שקבוצות חסידיות ביקשו להמשיך את דרכו של הרבי באמצעות מי שראו בו ממשיך ישיר – בן או תלמיד.
אולם לא תמיד דגלה החסידות בהמשכיות, ולעתים בחרו החסידים דווקא בתלמיד שסלל לעצמו דרך משלו באופן המנוגד לדרך רבו. נקודה זו נוגעת בדילמה עקרונית שליוותה את החסידות מתחילת דרכה: מצד אחד, ערך האינדיבידואליזם בחסידות והדרישה לסלול נתיב אישי אל האל. מצד שני, חשיבותו של ה'צדיק' כאמצעי מקשר בין החסיד לבין האל. התנגשות ערכית זו היא הבסיס הן לתופעות של המשכיות והן של מרד בהורשת הנהגת החצר.
יש לציין כי לא תמיד מדובר ב'מרד' במובן המקובל. היו גם היו תלמידים שהעריצו את רבם, אך תוך כדי כך אחזו בדרך עצמאית. משום כך אנו מוצאים הבדלים בין הבעש"ט לבין תלמידו 'המגיד', בין 'המגיד' לתלמידו ר' אלימלך מליז'נסק, וכן הלאה. תופעה זו הביאה לגיוון ולריבוי דרכים בתוך תנועת החסידות, ככל שזו גדלה והתפתחה במהלך המאה ה-19.
פעמים אחדות גרמו ההבדלים העקרוניים שבין מורה ותלמידיו למתח גלוי ואף לנתק בין מורים ותלמידיהם. דוגמה מפורסמת לכך היא חסידות פשיסחה שבפולין, שמייסדה רבי יעקב יצחק ('היהודי הקדוש') מרד במורו ורבו 'החוזה מלובלין'. רבי יעקב יצחק פרש מחצר רבו בראש קבוצה של תלמידים בכירים, והקים חצר נפרדת בעיר פשיסחה. המתח הגלוי בין הרבי לחסידיו שמרדו בו שיקף את הדגשים השונים שנוצרו בין הקבוצות. בחצר של פשיסחה התרחקו מן העממיות והמיסטיות שאפיינו את חצרו של 'החוזה', והעדיפו קבוצה איכותית ומצומצמת של אנשי מעלה למדנים. למשל, הם העדיפו את חקירת האמת הפנימית שבלבו של אדם תוך מיגור הזיוף והאינטרסים הזרים.
לעתים אירע שלאחר פטירת הרבי התארגנה קבוצת חסידים בעלי השפעה ובחרה באדמו"ר אחר שאינו בנו של הרבי. כך קרה בחסידות קוצק לאחר מותו של הרבי מנחם מנדל, כאשר גדולי החסידים בחרו דווקא ברב יצחק מאיר אלתר מגור, ולא בבנו ממשיכו רבי דוד מורגנשטרן. הם ראו דווקא בתלמיד את ממשיך הדרך הראוי, יותר מאשר בנו של הרבי. בחצרו של הרבי מקוצק התרחשה מרידה עוד בחייו, בהנהגת רבי מרדכי יוסף ליינר, שפרש מהחצר יחד עם מאות חסידים ותלמידים והפך לאדמו"ר עצמאי באיזביצ'א. הסיפור הִכה גלים ביהדות פולין, ורבות נכתב במחקר ובפולקלור על מניעיו של הרבי מאיז'ביצא מבחינה רעיונית, על סגנון ההנהגה השונה, וכן על הנסיבות שבהן פרש מהחצר.
קיימת מסורת חסידית בדבר 'ההליכה אחר האמת הפנימית' גם כנגד סמכות. החשיבה החסידית גורסת שהחתירה לאמת עצמאית חשובה מהכול, ויש לשאוף אליה גם במחיר פיצול החצר. היו גם כאלה שראו בכך את התגלמות השפעת הרבי על תלמידיו. כלומר, אם התלמיד רוצה ללכת בדרך עצמאית אף כנגד רבו, יש לראות בכך תוצאה רצויה מהשהות בחצר רבו, והפנמה גמורה של תורת החסידות המבקשת מן האדם לחתור אל האמת שלו בעבודת השם.
ההסבר הרעיוני הקבלי הוא כזה: הצדיק החסידי נתפס בחסידות כציר מרכזי וכ'צינור' המעביר את השפע האלוהי המגיע אל העולם. בראש ובראשונה הוא משמש 'צינור' עבור חסידיו הקרובים שקשרו את חייהם בדמותו של הצדיק, אולם ה'צינור' משדר אותות רגישים מאוד וייחודיים מאוד, עד שלא כל חסיד מסוגל לקלוט את ה'תדר' הזה, אם מפני דרגתו, ואם מפני שנשמתו מורכבת בצורה אחרת וקולטת אותות אחרים. לפיכך, אם רואה האדם שמורה פלוני אינו 'משורש נשמתו' שלו, ואינו מהווה עבורו צינור להימשכות שפע אלוהי, אזי רשאי הוא לבקש לו רבי אחר או ללכת בדרך עצמאית.
המנגנון הזה מופיע לא רק בהיבט המיסטי, אלא גם בהיבט החינוכי והפסיכולוגי – כל מורה חסידי סלל דרך חינוכית ורוחנית בסגנונו הייחודי, ועל החסיד לדעת למצוא את המורה המתאים לו.

למרות היותו מתאים לכך, ר' יצחק מאיר מגור מסרב להיות רבי כל עוד מורו בחיים. הסיבה לכך אינה רק הענווה, אלא רצונו להמשיך להיות "תלמיד" ככל שניתן
כל אחד צריך למצוא את אלוהיו בעצמו, ולא לקבל אותו בירושה מאבותיו. כך אמר לאביו הנער מנחם מנדל - מי שלימים יהיה ר' מנחם מנדל מקוצק, לאחר שהצטרף אל התנועה החסידית.
יש רבנים ומקובלים שמסופר עליהם שהם יודעים לעשות נפלאות תמורת תשלום, אבל יש גם מי שמבקר את הנפלאות הממוסדות
בין האדמו"רים הרבים ניתן למצוא גם כמה אדמו"ריות-נשים שכיהנו בתפקיד של צדיק ומורה חסידי. ציזיה-חנה היא אחת מדמויות חשובות אלה.
מדוע קילל הרבי את תלמידו, וכיצד הגיב ר' נפתלי למילים שהטיח בו רבו? דרמה מתוחה ומורכבת המתרחשת בעת פגישתם החוזה מלובלין ותלמידו ר' נפתלי.
כיצד גרם הבעש"ט לנכדו לשוב אל דרך החסידות, ומדוע לא הקדיש הבעש"ט את זמנו ללימוד תורה בהתמדה?
כל מנהיגות בהיסטוריה של עם ישראל מיצתה את עצמה ופינתה את מקומה למנהיגות שאחריה. היהודי הקדוש תוהה וחושש מה יהיה אחרי שרבני החסידות יאבדו את כוחם המוסרי.
המשחק חייב להמשיך, לכן אפילו קליפת אגוז תתאים לשמש כ"מלך" במשחק השחמט. במשל זה מסביר ר' מרדכי חיים מסלונים מהו תפקידו של מנהיג
לְנַצֵח יריב דרך הכוח שלו. סיפור משעשע על שודד טיפש, ועל איך מנצחים את המשכילים
כיצד "הופיעה" בבית המדרש של ר' נפתלי מרופשיץ נשמתו של תלמיד חכם חשוב שהלך לעולמו, וכיצד ר' נפתלי - איש ההומור והצחוק - אינו מהסס להציג באופן נלעג את רבו, החוזה.
הבעל שם טוב "אמר את האמת", ואילו אנחנו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לפחות לדעת שאנחנו דוברי שקר. כך מתאר ר' יעקב יוסף מאוסטרהא את התמעטות הדורות.
מדוע עזב ר' מנחם מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנחם מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש
האם ניתן לשלוט ברוח הקודש? מדוע הרב מבקר את תלמידו על כך?
ממה חשש ר' שניאור זלמן עד שהשתטח על הרצפה, ואיך עזרה לו עצת אשתו?
"רוח הקודש" בלי "קודש" היא סתם "לעשות רוח". במשחק מילים כזה מתאר רבי חסידי את עצמו, וזאת כדי לומר שלימוד התורה אינו מספיק, אלא צריך "קדושה" וערך מוסף
מדוע אהב המלך דווקא את הציור שנעשה על הקיר הרביעי שבהיכל ארמונו? והאם ל"ייחוס אבות" יש בכלל משמעות?
מדוע עזב ר' מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש.
המשיח ילמד את החסידים כי אסור להיות חסידים שוטים. על כל אדם לקחת אחריות ולבדוק בעצמו את רבותיו, כדי לדעת מי מהצדיקים הוא אכן כזה ומי לא.
מדוע לא עמד רבי נפתלי מרוּפּשיץ בהסכם שלפיו אסור לו לומר בדיחות ולהצחיק את הציבור? האם לא רצה את הפרס שהוצע לו - להיות כמו רבו החוזה מלוּבּלין?
בסיפור זה ניתן ללמוד על האופי שנדרש ממנהיג בחסידות, וכיצד הוא נבחר לתפקידו
השולחן של הבעל שם טוב כבר בן מאה שנה, אך דבר זה אינו מרשים את הרבי מקוצק. הוא מחפש את הדבר החדש, ודווקא בכך מוצא דבר עתיק הרבה יותר
מדוע נאנח החוזה מלובלין על רגע אחד של שכחה? ומה השיב לו היהודי הקדוש על כך?