סיפורי חסידים בנושא: גורל ובחירה

גורל ובחירה

אחת השאלות עתיקות-היומין ביהדות היא שאלת 'גורל מול בחירה': מחד, המסורת היהודית מניחה שיש לאדם בחירה חופשית, אחרת אין מקום לתת לו שכר או עונש. מאידך, האל הרי יודע את כל הנסתרות, עבר ועתיד, והוא הקובע את גורלו ואת מהלך חייו של אדם. אם כן, כיצד בוחר האדם את דרכו באופן חופשי?
הסיפורים החסידיים עוסקים פעמים רבות בשאלה זו, ומשקפים את המתח ואת הדעות השונות סביבה. ברבים מהסיפורים מתואר כי בכוחו של הצדיק לשנות גורל ולבטל גזירות. כוח זה מתגלה פעמים רבות גם בחייו של כל אדם, אפילו יהודי פשוט שאינו 'צדיק', שמעשיו הטובים וטוהר לבו הביאו לשינוי גורלו. עם זאת, בהרבה סיפורים אחרים מתוארת הדרכתו של הצדיק לחסידיו, כי עליהם לדעת לקבל את הדין, להשלים עם גורלם ולפעול על פי מה שגזר עליהם האל.
במבט כולל, נדמה כי כוחו של הצדיק, כפי שהוא מופיע פעמים רבות בסיפורי החסידים, מדגיש בעיקר את יכולתו של האדם, הצדיק, לשנות ולהשפיע על התכנית האלוהית. כאמור, רעיון זה מדגיש גם את יכולת הבחירה הניתנת לכל אדם להשפיע ולשנות את גורלו. ככלל, החסידות הדגישה את הקשר הישיר והחם שמפתח האדם עם בוראו. הקשר האינטימי הזה מקביל לניסיונם של המקובלים להשפיע על האופן שבו מנהיג האל את העולם. בתפילתו הפשוטה ובקשר הישיר אל הבורא מצליח גם החסיד לשנות גורלות.
כבר מראשיתה עסקה החסידות בדרכים שונות גם בשאלה ההגותית-פילוסופית בדבר ה'ידיעה' והבחירה החופשית. לרוב ניתנים לה הסברים על פי הקבלה, תוך פרשנות מחודשת בדבר הקשר שבין האלוהות לבין העולם.
בכמה ענפים בחסידויות פולין אנו מוצאים עיסוק הגותי מעמיק בשאלות אלו. ר' שמחה בונים מפשיסחה, שנודע כאדמו"ר שהרבה לעסוק בשאלות הגותיות ופילוסופיות, עסק בדרשותיו לא מעט בשאלה זו, וניסח איזון בין בחירה וגורל. לדבריו, הקדוש ברוך הוא קובע כגורל את התוצאה הסופית בלבד, ולא את ה'דרך' שבה יגיע האדם לתוצאה זו.
מפורסם יותר בהקשר זה הוא רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא. לדעתו, האדם עשוי להגיע להכרה שהכול נגזר בידי שמים באופן חד-משמעי, ואפילו חטאיו ושגיאותיו של האדם הם חלק מתכנית אלוהית. אדם המגיע לפרספקטיבה עמוקה זו, מבין כי הבחירה האנושית היא סוג של אשליה, ואנו מגלים כי השליטה אינה בידיו של האדם, ומעשיו אינם משקפים בהכרח רצון חופשי. בענף חסידי זה שואף האדם להגיע להכרה המיסטית, שלפיה אין שום דבר שמתרחש בעולם ללא רצון השם.
תלמידו, רבי צדוק הכהן מלובלין, מיתן זאת מעט בעקבות תורת האר"י (רבי יצחק לוריא). לפי דעתו, ידיעת האל את העתיד, וכן הבחירה האנושית, מתקיימות במקביל בשני מישורים נבדלים באופן מהותי – המישור הארצי ('הבריאה'), והמישור השמימי (למעלה מן הבריאה). מתוך כך הוא מסיק שאכן במקום הגבוה של הידיעה, שם באמת אין בחירה (פרי צדיק, פרשת דברים).

איך אפשר לקבל בשמחה אירועים קשים שעוברים עלינו? המגיד ממזריטש מציע לשאול דווקא את ר' זושא, שטוען שלא ידע רעה מימיו
מדוע אין אנו זוכים היום ליכולות הרוחניות והמיסטיות שהיו מצויות בדורות הקודמים? האם הדבר מעיד על כך שלא התאמצנו מספיק?
כל אחד צריך למצוא את אלוהיו בעצמו, ולא לקבל אותו בירושה מאבותיו. כך אמר לאביו הנער מנחם מנדל - מי שלימים יהיה ר' מנחם מנדל מקוצק, לאחר שהצטרף אל התנועה החסידית.
הרבי מאפטא סייע ליהודי מומר לשוב לחיק עמו, בכך שסירב לקבל את המרת הדת שעשה והמשיך להתייחס אליו כיהודי לכל דבר.
מדוע צחק כל כך הבעש"ט? כורך ספרים עני ואשתו זכו לבן לעת זקנתם בגלל ריקודי שמחה שרקדו בשבת קסומה אחת. אל הריקוד הצטרפו גם המלאכים שבשמים.
איש עני מבקש את ברכתו של רבי שמֶלקֶה מזַקליקוֹב להיות עשיר, אך אינו יודע שבכך הוא ממיט על הרב אסון. סיפור על כוח גזרתו של הצדיק, ועל הסכנה שבניסיון לשנות גורלות.
במשל של ר' נחמן מברסלב, יהודי צנוע ועני הפך לידידו של המלך בזכות כישרון מיוחד שזכה בו - לגנוב בלי להיתפס.
כיצד יהפוך רבי ברוך ממֶז'יבּוֹּז' את הגיהינום לגן עדן? ומה משמעותה של אמירה זו לחיים הארציים עלי אדמות?
מה גורם למה - הייסורים לעצבות, או שמא להפך - העצבות היא שמביאה את הייסורים?
למה התכוון ר' הירש מרימנוב כשתיאר את ההבדל הדק שבינו ובין חברו שלמד איתו את מלאכת החייטות?
השאלה הרגילה "מה שלומך" הופכת בפיו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב לשאלה רצינית, הנוגעת לעולם הרגשי והנפשי של האדם
כוס "לחיים" ששתה חסיד עם חבריו הצילה אותו ממוות וביטלה את רוע הגזֵרה. החוזה מלובלין למד מכך עד כמה גדול כוחה של שתיית "לחיים" חסידית
תמיד אפשר להיות אופטימיים ויש מה לעשות. סיפור חסידי משעשע על שיחה שבה חסיד מסביר למתנגד, שבנו עומד לפני גיוס לצבא הרוסי, מדוע הוא לא צריך להיות מודאג כל כך.
מדוע צחק הבעל שם טוב על תלמידו וידידו רבי נחמן מהורדונקה, ומה הבעיה באמירתו של ר' נחמן כי "הכול לטובה"?
ר' שמחה בונים לא היה רוצה להתחלף עם אברהם אבינו. וכי מה יועיל הדבר? הוא שואל
גופתו של אברך שהתאבד רגע לפני התנצרותו נמצאה תחת רצפת מנזר. הטובה שעשה אותו אברך עם החסידים חייבה אותם להשיב לו טובה, ולסייע במציאת גופתו.
מדוע החסידים הערימו על רבם, ולא סיפרו לו כי החולה כבר מת? סיפור שהוא דוגמה לאמונה ולתקווה שהיו לחסידים בדורות הראשונים.
ר' זושא חוטף מכות משיכורים וממשיך לחטוף גם כשהם רוצים להכות אחר. סיפור שעיקרו: אי אפשר להתחמק מהגורל.
איפה הצדק? על הנסתר שמעבר לנגלה. הבעל שם טוב מלמד את המגיד ממֶזְרִיטְשׁ כיצד להתבונן במציאות.
איך מצליח אדם לשמור על השמחה למרות כל המכשולים שמציב בפניו המלך? משל שבו מסביר רבי נחמן מברסלב כיצד יש לחיות מתוך ביטחון, יוזמה ושמחה.
אביו של אדם צעיר מונע ממנו לנסוע אל הצדיק, ובכך גורם בעקיפין למותו. סיפור טרגי שסיפר רבי נחמן לחסידיו.
כשר או טרף? יחיה או ימות? ר' נפתלי מרוּפּשִׁיץ כורך תשובה שהוא נותן לאדם חולה בפסק הלכה שנתן על עוף, ובשני המקרים הוא בוחר בחיים.
מדוע עצר ר' לוי יצחק מברדיטשוב את האיש הרץ אחר פרנסתו בשוק, ומה העצה שיעץ לו?
בקרב החסידים נודע כי מכה מרבי חיים מצאנז מועילה למי שחוטף אותה. אדם שניסה בכל דרך לקבל את המכה - לא הצליח בכך, גם כשזו כבר הייתה בדרך אליו.