ר' אלעזר הכהן מסוֹכַצ'ֹוב

איך עורמתם של ילדים יכולה ללמד על הדרך לכפרת עוונותינו ביום הכיפורים?