קידוש לבנה

כיצד סייעו החסידים ליציאת הלבנה מתוך העננים?
אביא לרבי את הירח! אפילו השמיים ומערכות הכוכבים עושים חסד עם החוזה מלובלין.
מה לימד ר' יצחק מווּרקי את תלמידיו כאשר לא הצליחו לקיים את "ברכת הלבנה" כפי שרצו? ומהו פירושו המחודש לביטוי "מצווה גוררת"?
הרבי מרוז'ין נוהג לנעול נעליים מפוארות, אך ללא סוליות תחתיהן. ההידור החיצוני מתגלה כעטיפה חיצונית בלבד, ומתחתיו יש כאב וייסורים שהרבי מסתיר