צדקה פעמיים

פעם אחת הגיע לפשיסחה איש נכבד אחד שהיה עני, ורבי שמחה בונים נתן לו נדבה הגונה.
לפני שיצא מהעיר נפרד העני מהרבי והוא נתן לו שוב נדבה הגונה.
שאל אותו העני: "הרי כבר נתת לי נדבה, ולמה נתת שוב?"
ענה לו הרבי: "בפעם הראשונה נתתי לך משום שהתעוררה בי הרחמנות היהודית. בפעם השנייה נתתי לך כי השם יתברך ציווה לתת צדקה."