מעשה בחכם ותם

חלק רביעי

פעם אחת בא המלך לעיין ברשימת האזרחים, ומצא שהיו כתובים שם שני הבנים האלה, זה בשם "חכם", וזה בשם "תם". והיה בעיניו לפלא, שאלה השניים מכונים "חכם" ו"תם", והתאווה המלך לראותם.
חשב המלך: "אם אשלח לקרוא להם פתאום שיבואו לפניי, יפחדו מאוד. החכם – יסתתמו טענותיו לגמרי, והתם גם כן אפשר ישתגע מחמת פחד."
המלך החליט לשלוח חכם אחד אל החכם ותם אחד אל התם. אבל איך מוצאים בעיר המלוכה תם? כי בעיר המלוכה על פי רוב הנמצאים הם חכמים, אלא שהממונה על האוצרות היה תם דווקא. כי חכם – אינם רוצים לעשות אותו ממונה על האוצרות, פן על ידי חכמתו ושכלו יוכל לבזבז את האוצרות. על כן עושים את הממונה על האוצרות תם דווקא.
וקרא המלך לחכם אחד ולאותו התם הנ"ל, ושלח אותם לשני הבנים הנ"ל, ונתן בידם איגרות לכל אחד ואחד. גם נתן בידם איגרת ל"גָּבירְניר" – מושל המחוז מטעם המלכות, ששני הבנים כפופים לו, וציווה באיגרת שהמושל ישלח איגרות מטעמו לחכם ולתם, כדי שלא יפחדו. ויכתוב להם שאין הדבר נחוץ, ואין המלך מכריח אותם לבוא, רק הדבר תלוי ברצונם – אם הם רוצים – יבואו. רק שהמלך חפץ לראותם.
ונסעו אלה השליחים, החכם והתם, ובאו לגבירניר, ונתנו לו את האיגרת. ושאל הגבירניר על שני הבנים האלה. ואמרו לו, שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפֶּעלְץ כנ"ל. והתייעץ הגבירניר, שבוודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פּעלץ, ועשה לו מלבושים כראוי, והניח בתוך עגלות הצב המכוסות שנשלחו אל התם, ונתן להם איגרות כנ"ל. ונסעו השליחים ובאו לשם, ונתנו להם את האיגרות: החכם לחכם, והתם לתם.
והתם, תכף ומיד כשהגיעה אליו האיגרת, אמר לתם השליח שהביאה: "הלוא איני יודע מה כתוב בה, קרא אותה לפניי." השיב לו: "אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בה – שהמלך רוצה שתבוא אליו."
שאל תכף: "רק בלי ליצנות." השיב לו: "בוודאי אמת. בלי ליצנות."
ונתמלא שמחה מיד, ורץ ואמר לאשתו: "אשתי, המלך שלח בשבילי." ושאלה אותו: "על מה ולמה?" ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה, והלך תכף ומיד ונסע עם השליח. ונכנס וישב בתוך העגלות צב, ומצא שם הבגדים הנ"ל, ושמח יותר ויותר.
בתוך כך הגיעו ידיעות על הגבירניר שהוא עושה עוולות, והעבירוֹ המלך מתפקידו. והתייעץ המלך, שטוב שיהיה הגבירניר איש תם. שהתם ינהיג את המדינה באמת וביושר, מחמת שאינו יודע חכמות והמצאות. ונמלך המלך לעשות את התם הנ"ל גבירניר. ושלח המלך פקודתו, שהתם הנ"ל, ששלח אחריו, הוא יהיה גבירניר, והוא צריך לנסוע דרך עיר המחוז שבה הממשלה. ועל כן יעמדו על השערים של העיר, ותכף ומיד בבואו, יעכבו אותו ויכתירו אותו להתמנות לגבירניר. וכן עשו. ועמדו על השערים, ותכף בעוברו שם עיכבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה גבירניר.
ושאל ואמר: "רק בלי ליצנות." השיבו לו: "בוודאי בלי שום ליצנות." ונעשה התם תכף גבירניר בתוקף ובעוז.
ועתה, משנתרומם מזלו, ומזל – מחכים, החלה לבוא בו קצת הבנה. אף על פי כן, לא השתמש כלל בחכמתו, רק נהג בתמימותו כבראשונה, והנהיג את המדינה בתמימות, באמת וביושר, ועוולה לא נמצאה בו. ולהנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחכמות, רק על פי היושר ובתמימות. כשבאו לפניו שניים לדין היה אומר: "אתה זכאי ואתה חייב" – כפי תמימותו באמת, בלי שום ערמה ומרמה.
וכן נהג הכול באמת, והיו אוהבים אותו בני המדינה מאוד. והיו לו יועצים אוהבים באמת, ומחמת האהבה יעץ לו אחד מהם: "באשר בהכרח תהיה קרוא אל המלך לבוא לפניו – כי הלוא כבר שלח אחריך. וגם כך היא הדרך, שהגבירניר מוכרח לבוא לפני המלך. ועל כן – אף על פי שאתה אדם כשר מאוד, ולא ימצא בך שום עוולה בהנהגתך את המדינה, אף על פי כן, דרך המלך בדבריו לנטות לצד אחר, לדבר חכמות ולשונות אחרות. על כן, נאה הדבר ודרך ארץ היא שתוכל להשיבוֹ. על כן טוב שאלמדך חכמות ולשונות."
ונתקבל הדבר בעיני התם, ואמר: "מה אכפת לי אם אלמד חכמות ולשונות." ותכף עלה על דעתו, שחברו החכם אמר לו, שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא למדרגה שלו. והנה עתה כבר בא אל חכמתו. ואף על פי כן, שכבר היה יודע חכמות, לא היה משתמש עם החכמות כלל. רק נהג הכול בתמימותו כבראשונה.
אחר כך שלח המלך שיבוא זה התם הגבירניר אליו. ונסע אליו, ודיבר המלך עם התם בתחילה על הנהגת המדינה, והיה טוב בעיני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר ובאמת גדולים, בלי שום עוולה ומרמה.
אחר כך התחיל המלך לדבר חכמות ולשונות, והשיבוֹ התם כראוי. והיה טוב בעיני המלך מאוד מאוד, ואמר: "אני רואה שהוא חכם, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות."
וייטב בעיני המלך מאוד מאוד, ומינה אותו המלך שיהיה שר, מִינִיסטֵר, הממונה על כל השרים. וציווה עבורו מקום מיוחד, שבו יֵשֵב. וציווה שיבנה לו חומות נאות ומפוארות כראוי. ונתן לו כְּתַב מינוי, שיהיה מיניסטר כנ"ל. וכן היה, שבנו לו בניינים כנ"ל באותו המקום שציווה המלך, והלך וקיבל הגדולה בתוקף.

קראו עוד