התורה הרוחנית

בליל שמחת תורה רקד הבעל שם טוב עם חסידיו. תחילה רקד וספר התורה בידו, ואחר כך נתן את ספר התורה לאדם אחר והמשיך לרקוד.
היה שם תלמיד אחד, ושמו ר' אייזיק. אמר האיש לחבריו: "רבינו מסר ביד אחר את התורה הגשמית, ולקח לידיו את התורה הרוחנית".
שמע הבעש"ט את דבריו ואמר: "פלא הדבר שר' אייזיק ראה זאת".