הכנסת כלה

בכל פסח, בליל הסדר, נוהג היה רבי אברהם יהושע השל מאַפּטָא לספר את הסיפור הבא:
מעשה בחסיד אחד, רבי ישעיה שמו, שהיה מפורסם בצדיקותו וחסידותו. יומם ולילה שקד ר' ישעיה על לימוד התורה, עד שלא נותר לו פנאי לפרנס את אשתו ושלוש בנותיו שהגיעו זה מכבר לפרקן.
דודו של החסיד, ששמו היה גם הוא ישעיה, היה עשיר גדול ונהג להעניק לאחיינו מדי שבוע סכום כסף קטן, שלא היה בו די לפרנסת בני ביתו של אחיינו החסיד. אנשים טובי לב ויראי שמים דואגים היו לסייע לו במצוקתו הכספית. בשל כך, לא חסר הלחם בביתו של החסיד, אך כסף להשיא את שלוש הבנות שבגרו לא היה בידו.
אוהביו של החסיד דאגו למצבו, ודברו על ליבו שייתן דעתו על בנותיו. ר' ישעיה היה משיב להם ואומר: "מה אוכל לעשות, הרי אין לי כל כישרון להרוויח כסף. היכול אדם לקמוץ את כפו בלי אצבעות? הנה כך גם אני איני יודע לאסוף ממון." לבסוף הציעו לו ידידיו כי ייקח עגלה וסוסים, וייסע אל הכפרים והערים לבקש ממון למצוות הכנסת כלה. קיבל החסיד ר' ישעיה את עצתם, והם דאגו לו להלבישו בבגדים של אדם נכבד. וכשיצא לבסוף לדרכו, אף ליוו אותו בכבוד אל הכפרים הסמוכים, כפי שמלווים רבי חשוב. כאשר הגיעה הפמליה אל הכפרים הקרובים למקום מגוריו, התקבל ר' ישעיה בכבוד רב. שמעו של ר' ישעיה החסיד ידוע היה באותם המקומות, והם נתנו לו נדבה הגונה, ואף ערכו סעודות לכבודו ולכבוד האנשים שהביא עמו. אולם כשהמשיך ר' ישעיה בדרכו, הגיע אל עיר גדולה שבה לא נודע שמו. בעיר זו איש לא שם לבו אל החסיד, והוא ישב והמתין בביתו לנדיבי לב שיבואו לסייע לו. לבסוף, כשנטה היום לערוב, יצא ר' ישעיה אל שער החצר, ושם עמד וציפה – אולי יבוא מישהו שייתן לו נדבת ממון, אך תקוותו נכזבה, ואיש לא קרב אל השער.
לפתע עבר במקום אחד השדכנים שבעיר. ראה השדכן את האורח, והנה הוא לבוש בבגדי משי נאים כאחד הגבירים. פנה אליו השדכן ושאלו לשלומו, והוסיף לשאול, אם יש לאדון הנכבד איזה צורך בענייני שידוכים.
ר' ישעיה ענה בחיוב.
"ומה יש לכבודו בביתו – בן או בת?" שאל השדכן.
"בת," ענה החסיד.
"ומה שמך, אדוני?" שאל השדכן. "ישעיה סלוּצקֶר מעיר פלונית," השיב החסיד.
כששמע השדכן את השם, אורו עיניו. היה זה שמו של הגביר הגדול ישעיה סלוצקר, איש עתיר בכסף וזהב – דודו של ר' ישעיה החסיד – והשדכן טעה וחשב כי הגביר עצמו עומד לפניו.
שאל השדכן: "ואיזה סכום ייתן אדוני בנדוניה בעבור בתו? האם אלף זהובים או שמא אלפיים?"
– "אלפיים," השיב החסיד, "ואוסיף גם מתנות וכסף לכלכלת הזוג."
חשב השדכן ואחר כך אמר: "האם יסכים אדוני לשמוע ממני הצעה? מדובר בגביר שזה מקרוב התעשר. איש זה בא ממשפחה פשוטה, ובעצמו עלה והצליח בעסקיו עד שנעשה עשיר גדול." – "ומה שמו?" שאל החסיד. אמר השדכן את שמו של האיש והוסיף: "כיום הוא עשיר שבעשירים, ויש לו בן – יפה תואר, עילוי בתורה, אברך צעיר מלא תורה וחכמה, ברוך כישרונות ומידות טובות. אביו העשיר יהיה מוכן לתת בהסכם הנישואין פי שניים מהסכום שנקבת, ארבעת אלפים זהובים. זהו בנו היחיד, ולשם מה לו כל עושרו אם לא בשביל בנו האהוב?"
"תן לי שעה אחת להרהר בדבר," ביקש החסיד, "ואם אחליט כי כך נכון וטוב, נגמור את השידוך. ואתה בינתיים, שאל את אבי החתן אם רצונו בכך."
כששמע אבי החתן כי הגביר הידוע ר' ישעיה סלוצקר הביע את רצונו לשדך את בתו עם בנו, לא האמין למשמע אוזניו. "שאל נא את הגביר ר' ישעיה," ביקש אבי החתן, "אם יסכים לבוא אל ביתי ולפגוש את בני, החתן. רוצה אני להיות בטוח כי יהיה ר' ישעיה מרוצה מבני המוכשר והלמדן, וכי יסכים לשידוך למרות שאין אנו משפחה מיוחסת. אם יסכים ר' ישעיה ויבוא אל ביתי אתן לך מאה זהובים, מלבד מה שתקבל כאשר ייגמר השידוך בטוב."
מיהר השדכן לחזור אל ר' ישעיה ולהזמינו לביתו של אבי החתן, כדי להגיע לכלל הסכמה ביניהם על תנאי השידוך.
כשהגיע ר' ישעיה אל הבית, ראה את החתן, והנה הוא עלם יפה תואר ותלמיד חכם. בעשרה ניסיונות ובדיקות עמד העלם, וכל השאלות ששאל החסיד ר' ישעיה את החתן נענו בחכמה ובטוב טעם.
אבי החתן הסכים מיד לגמור את השידוך, אף שלא ראה בעצמו את הכלה. "הכלה בוודאי יפה ומוצלחת כמו אביה," חשב.
לאחר שנערך השידוך כדת וכדין, שילם החסיד לשדכן מאה זהובים בדמי השדכנות, ולחתן נתן מאתיים זהובים מתנת אירוסין. שלוש מאות זהובים היו כל מה שהספיק ר' ישעיה לאסוף, וכעת חזר אל עירו כשהוא עני וחסר פרוטה.
כששב אל העיר שאלו אותו אנשי עירו: "מדוע מיהרת לשוב?" – "אני נסעתי כדי להשיא את בתי," אמר ר' ישעיה, "והנה מצאתי שידוך מצוין, ולשם מה אמשיך להיות נע ונד בדרכים? כעת אוכל לשוב ולהיות פנוי ללימוד התורה ולעבודת השם."
תמהו עליו אנשי עירו: "אולם התחייבת לתת אלפיים זהובים, ומתנות ומזונות! כיצד תוכל למצוא סכום שכזה?"
ענה להם החסיד: "גדול ביטחוני בה'. וכשם שנתן לי את שלוש מאות הזהובים שאספתי, כך בטוח אני שגם בעתיד יעזור לי ה', ואשלם את הסכום שעליו התחייבתי כשהסכמנו על השידוך."
אחר כך שב ר' ישעיה ללימוד התורה ולעבודת הבורא בהתמדה רבה, כפי שנהג תמיד, כשהוא לועג לרעב ולמחסור.
עד מהרה חלפו חודשיים ימים, וקרב ובא זמן החתונה. והנה שלח אבי החתן מתנה ומכתב אל מחותנו. על המכתב רשם את שמו של הגביר הנודע, ר' ישעיה סלוצקר.
כשקרא הגביר את המכתב פרץ בצחוק, ואמר לבני ביתו: "ראו כמה תמימים החסידים. הנה אחד מהם חושב כי הסכמתי להשתדך עמו. ולא די בכך, הוא קורא לי כאן 'מחותן' ואף שולח אלי שלוש מאות זהובים. ומה אכפת לי? אם רצונו של אדם לשים את עצמו לצחוק, אשלח גם אני מאה וחמישים זהובים בעבור 'החתן', וימשיך תמים זה לחשוב כי אני והוא מחותנים אנו." חשוך ילדים היה הגביר, וראה בכל העניין מהתלה בלבד.
לקראת ימי הפורים שלח אבי החתן מתנה נוספת לכבוד הכלה. ושוב השיב הגביר ישעיה סלוצקר חצי מן הסכום במתנת פורים בעבור החתן, כמו שעשה בראשונה.
אך כששלח אבי החתן מכתב נוסף, ובו הוא מבקש להכין את החתונה הקרבה, נבוך ישעיה הגביר ולא הבין מה מתרחש לפניו. החל הגביר לבדוק, שמא טעות יש כאן – "וכי כיצד ייתכן שישלח לי אדם שאיני מכירו סכומי כסף גדולים כאלה? ושמא אדם אחר יש בעיר ששמו כשמי?" בדק הגביר ומצא, כי אין בכל העיר אדם נוסף ששמו ישעיה סלוצקר, כי אם אחיינו, החסיד העני. אולם איש צנוע זה נודע בדרך כלל בשמו הפרטי בלבד. ונוסף לכך, מדוע שאדם עשיר כל כך ישדך את בנו עם משפחתו של האחיין העני, שאין בכיסו אף פרוטה אחת והוא סמוך על שולחנו של דודו הגביר כדי להביא פת לחם אל ביתו? – "ואם בדרך נס התעשר האחיין," חשב הגביר, "מדוע לא הודיע לי, והמשיך לקבל ממני כסף בכל שבוע?"
לבסוף, מתוך מבוכה ובלבול, כתב הגביר ישעיה סלוצקר אל המחותן שלא הכיר, ואישר כי החתונה תוכל להיערך בעיר כמתוכנן, במזל טוב.
ושוב כתב המחותן: "הנה הסכמת לקיים את החתונה, אולם טרם שילמנו את סכומי הכסף שהתחייבנו. ובכן, אגיע בלוויית משפחתי אל ביתך ואשלם את מלוא הסכום שהתחייבתי לשלם. אחרי שתשלם גם אתה כפי שהותנה, נערוך את החתונה, בשמחה וברננה."
בתוך כך, הזמין הגביר את בן אחיו החסיד כדי לברר את כל העניין. סיפר החסיד לדודו את כל שאירע לו, ואף הראה לו את שטר ההתחייבות שחתם עם חותנו. "מאת ה' היה הדבר, ואני תקוותי חזקה, ובוטח אני בה' שיעזור לי לקיים את החתונה בשמחה רבה. אנא כתוב למחותני הנכבד שהחתונה תתקיים כמתוכנן, בעזרת השם יתברך."
– "אמנם כך כבר כתבתי למחותן שלך," אמר לו הגביר, "אולם כיצד העזת להבטיח ממון רב שכזה, כשאין בידך אף פרוטה אחת!"
– "מאמין אני בישועת ה', שתבוא כהרף-עין," ענה לו החסיד.
עודם מדברים, והנה באה השמועה, כי המחותן העשיר קרב ובא אל העיר. מיד נפרד החסיד מדודו ומיהר אל ביתו, כדי לתכנן את מעשיו. בינתיים, הגיע המחותן אל ביתו של ישעיה סלוצקר הגביר, והלה קיבלו בסבר פנים יפות. כיבדו השניים זה את זה, וישבו לסעוד ולשוחח בענייני החתונה. אט אט החל ר' ישעיה לסבב את המחותן בדברים, כדי להסביר לו את הטעות שבידו. בעודם מיטיבים את לבם באוכל ומשקה, חשב הגביר, כי כשתסתיים הסעודה ילך עם המחותן אל ביתו של ר' ישעיה החסיד, המחותן האמיתי. כך יראה המחותן בעיניו כי טעות בידו, וינתק מיד את קשר השידוך.
אולם "רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ וַעֲצַת יְדֹוָד הִיא תָקוּם" (משלי יט, כא) – כאשר בא החסיד ר' ישעיה אל ביתו והודיע לאשתו על בואם של המחותן ועמו החתן אל העיר, הוסיף וביקש: "קחי נא את התרנגולת, זו שאנו קונים בראשית השבוע ומפטמים אותה לקראת השבת. שלחי את התרנגולת אל השוחט והכיני אותה לסעודה. מחבריי החסידים אבקש שיביאו לחם ויין, ואנו – עלינו להפיל גורל כדי לדעת איזו מן הבנות תהיה לכלה, שהרי כולן כבר ראויות לכך."
"לא ראוי הדבר," השיבה האישה, "לתת את הצעירה לפני הבכורה. הבה נראה – אם החתן בגיל המתאים, נשיא לו את בתנו הבכורה."
בעודם מכינים את כל צורכי הסעודה הוחלט כי הכלה היא שתלך עם התרנגולת אל השוחט. מן השכנים הביאו בגדי חג בעבורה, והיא יצאה לדרכה עם התרנגולת. בינתיים, הביאו החסידים לחם ויין טוב, גם דגים ומעדנים אחרים. גם את הבית פינו מן הרהיטים העלובים שבו, וקישטו אותו ברהיטים נאים ומשובחים שהביאו מן השכנים, עד שנראה הבית כביתו של גביר מכובד.
והנה, בדרכה אל השוחט, פרחה התרנגולת מידיה של הכלה וברחה. התאמצה הנערה לתפוס את התרנגולת, אך זו קפצה מבית לבית ומעץ לעץ, עד שלעת ערב נכנסה התרנגולת אל מרתף אחד בתוך בית חרב ועזוב.
נכנסה הנערה אל המרתף והנה לפניה אוצר גדול של זהובים. מיד עזבה את התרנגולת ואספה מן האוצר כמה מטבעות שיכלה לשאת. וכך, כפופה תחת משקלן הרב של המטבעות, מיהרה לשוב אל בית הוריה.
החסיד ואשתו הביטו דואגים בחלון, ולא ידעו מה קרה ומדוע אין בתם שבה עם התרנגולת, כדי להכין ממנה את הסעודה. והנה באה בתם ובידיה מטבעות זהב רבות מספור. קיבל החסיד את הכסף, ומיד שלח לקנות מאכלים יקרים, פֵּרות נאים וברבורים מפוטמים העולים על שולחן מלכים ורוזנים. גם יין ושֵׁכָר הוסיף לרוב לכבודו של המחותן. סכום נוסף שלח כדי להביא לכלה תכשיטי זהב נאים ואבנים יקרות. יפת תואר הייתה העלמה, וכשהניחו עליה את התכשיטים ואת ענק היהלומים על צווארה, נשאה חן רב בעיני כל רואיה.
אז שלח החסיד לקרוא לאביו של החתן, הנמצא בבית דודו הגביר, שיבוא אל המשתה אשר הכין. כשבא אביו של החתן, הצטרף ובא גם הדוד, ישעיה סלוצקר. הדוד כבר סיפר למחותן על אחיינו העני, אולם כעת עמד הדוד והביט, ולא האמין למראה עיניו. ביתו של החסיד נוצץ ומופז כולו בכלי כסף וזהב וברהיטים נאים, והשולחן ערוך בכל טוב כבביתו של גביר! מתוך התרגשות גדולה הצטרפו אבי החתן והדוד אל הסעודה שנערכה שם, ומה גדולה הייתה השמחה!
לאחר הסעודה פנה הדוד והלך לו, ואבי החתן נשאר לדבר על ענייני החתונה. "עכשיו," אמר החסיד אל מחותנו העשיר, "כשהגענו סוף סוף אל הרגע המשמח הזה, נשלם כל אחד את הסכום שהתחייבנו. ואם אין לך התנגדות להוסיף אלף זהובים נוספים על ההתחייבות המקורית, אוסיף גם אני אלף זהובים כנגדם." חשש אבי החתן וביקש זמן להרהר בדבר, ואז חזר אל הגביר ישעיה כדי לשאול בעצתו. "אומר לך מה העניין," יעץ לו הגביר, "חסידים כאלה, אינך יכול לדעת מה מעשיהם. הלוא מה שאמרתי לך כי אחייני עני מרוד הוא – אמת הוא. אלא מן הסתם, לווה החסיד העני כספים מחבריו החסידים וכך ערך לפניך הצגה שלמה. ואף אם הציע לך החסיד את הכסף במזומן, אינך יכול לסמוך כי הכסף אכן שלו. אומר לך את דעתי – דְרוש ממנו כי יפקיד בעבורך את כספי הנדוניה אצל אדם נאמן למשך שלוש שנים. רק כך תוכל להיות בטוח שאין מדובר בכסף שנלקח בהלוואה."
רב צעיר, רבי אברהם יהושע השל – מי שלימים היה הרבי מאפטא – הוא שנבחר להיות זה שהכסף הופקד בידו, וכך נתקיימה החתונה בשמחה וברננה.
לימים, לאחר שנעשה רבי חשוב, נהג הר' מאפטא לספר את המעשה בכל שנה ושנה בליל הסדר. ורבים מספרים, כי לאחר שסיים את הסיפור נוהג היה לומר תפילת "קדיש", כמו שאומרים לאחר לימוד תורה.

קראו עוד