ברכה לפי מידה

אחד מחסידיו של רבי שמחה בונים מפשיסחה היה סוחר גדול ומפורסם, ושמו רבי מאיר משֵדְליץ.
פעם אחת כששב ר' מאיר מעסקיו בערים שונות, תכנן לעבור דרך העיר סטריקוב, מפני שבעיר זו גר הצדיק הנודע ר' פישֶלֶה מסטריקוב, שעליו אמרו כי לא ידע אפילו צורתה של מטבע, וכל עניינו רק בתורה ובמצוות. ואכן עלה הדבר בידו, נכנס הסוחר אל העיר ובא לראות את פניו של ר' פישלה.
כשבא אליו, החל הצדיק לשוחח עמו וראה כי הסוחר הוא איש המעלה, והוא מלא בתורה וחסידות. כיוון שכך שאל אותו מאין בא לכאן ולאן פניו מועדות. סיפר לו ר' מאיר דברים כהווייתם – שהוא נוסע ובא מלייפציג בענייני מסחר, וכעת הוא בדרכו אל ביתו.
אמר לו ר' פישלה: "תמה אני עליך – אדם שכמוך מתעסק בדברים מגונים כאלו ומבלה את ימיו במסחר? מוטב היה אם היית מתעסק בתורה ובעבודת הבורא, ולא בעניינים פחותי ערך כמו הממון. הלוא שטות היא לאדם שכמותך לעסוק בדבר שאינו שווה כלום."
שמע ר' מאיר ושתק, כי לא ידע מה להשיב על כך. אחר כך נסע ממנו לדרכו ואת דבריו של ר' פישלה הסיח מלבו, כי לא ידע מה יעשה בהם.
לא עברו ימים מספר, ושודדים פשטו על העגלות הטעונות בסחורותיו, עד שלא השאירו שריד מכל ממונו הרב. הצטער ר' מאיר צער רב, ועוד בטרם שב אל ביתו נסע אל רבו, ר' בונים מפשיסחה, לספר לו על צרתו.
בפנים זועפות ובלב מר סיפר לרבו על אסונו וכיצד נעשה עני פתאום. התחיל ר' שמחה בונים לחקור ולשאול על סדר נסיעתו – היכן היה מאז יצא מביתו ועד שבא אליו. כשסיפר ר' מאיר על נסיעותיו הבין ר' שמחה בונים, כי ר' מאיר ביקר בסטריקוב ופגש בר' פישלה. "ומה היה לך שם?" הוסיף ושאל, "ומה אמר לך ר' פישלה?"
סיפר ר' מאיר את כל מה שאירע לו בסטריקוב ומה שאמר לו ר' פישלה.
הכה ר' שמחה בונים בידו על ירכו ואמר: "אהה! מה ראית לעשות כך ולנסוע אל ר' פישלה. הלוא ידעת כי אינו יודע צורת מטבע, וכל המעות שבעולם אינן שוות בעיניו כלום. בשל כך הוא שגרם לך שתהפוך עני."
אחר כך בירך ר' שמחה בונים את תלמידו שיחזור ויתעשר כמקודם.

קראו עוד