אין טיפשים בגן עדן

מלבד גדולתו בתורה ומלבד קדושתו, היה רבי נפתלי מרוּפְּשיץ חכם גדול ואוהב חכמים. פעם אחת, באזכרה של רבו רבי מֶנדל מרימָנוֹב, אמר רבי נפתלי כי הוא אינו פוחד מן הגיהינום אלא חושש שמא שכנו בגן עדן יהיה טיפש.
רבי שמעון מיָרוּסלָב, שגם הוא היה שם, מוכן היה להישבע כי טיפש לא יזכה להיכנס לגן העדן.
וכך נוהג היה רבי נפתלי לומר: "יהודי ראוי שיהיו בו שלוש תכונות: טוּב לב, חכמה, והקפדה במצוות. יהודי שהוא רק טוב לב – הריהו נואף. רק חכם – הריהו גנב. רק קפדן בהלכה – הריהו טיפש!"