כמו גנבים וכמו תינוקות

פעם אמר המגיד ממזריטש לתלמידו רבי זושא מאניפולי:
"שלושה דברים עליך ללמוד מתינוק ושבעה דברים מגנב, ומהם תדע כיצד לעבוד את הבורא.
שלושה מתינוק:
תמיד הוא שמח;
אין הוא יושב בטל;
והוא בוכה על כל דבר בכל לבו.
ושבעה דברים מן הגנב:
עבודתו בלילה;
אם לא השיג את מבוקשו בלילה הראשון הוא ינסה שוב בלילה השני;
הגנבים אוהבים זה את זה;
גנב מוסר את נפשו להשיג אפילו דבר קטן;
לאחר שהצליח במלאכתו לא נחשב עוד הדבר בעיניו, והוא מוכר בזול אפילו דבר יקר;
גם אם יענו אותו בעינויים קשים ימשיך ויאמר 'איני יודע';
מלאכתו יפה בעיניו, ולא יחליפנה בשום מלאכה אחרת."