חצי גוף

הבעל שם טוב היה מצפה לעלות בסערה השמימה, כמו אליהו הנביא. כשהבין שלא יקרה הדבר, הצטער על כך צער גדול.
הדבר היה בימים שבהם נפטרה אשתו, וכשראו אנשיו את צערו, סבורים היו שעל מות אשתו הוא מצטער. שאלו אותו האנשים על צערו, כי ידעו שאין ראוי לרבם שיצטער כך.
השיב להם הבעש"ט: "איני מצטער, אלא על אלו ה'מוֹחין' – היכולות השכליות והרוחניות. כעת מוכרחים 'מוחין' אלה לנוח באדמה. כי אני הייתי מצפה לעלות בסערה אל השמים, ועכשיו שאני חצי גוף – אי אפשר. על כך אני מצטער".