הרבי מוכר תפוחים

אישה אחת באה לרבי חיים מצאנז וצעקה לפניו שאין היא מוצאת פרנסה מעבודתה.
שאל אותה רבי חיים: "מהי עבודתך?"
השיבה האישה: "אני מוכרת תפוחים בשוק, והאנשים אינם רוצים לקנותם ממני".
קם רבי חיים ויצא עמה לשוק. עמד אצל דוכן התפוחים של האישה, וקרא לעבר העוברים והשבים שכדאי להם לקנות מהתפוחים שבדוכן, כי תפוחים טובים הם. מיד הגיעו קונים רבים לקנות את התפוחים, עד שנמכרו כולם.