המחזורים הקרועים

שאל רבי לוי יצחק מבַּרדיטשוֹב את רבי ישראל המגיד מקוֹזְ'ניץ: "בזכות מה זכה אביך לבן כמוך?"
מנה המגיד כמה מצוות שהיה אביו מהדר בהן במיוחד. אמר לו רבי לוי יצחק: "לא בזכות אלה זכה בך. ספר לי עוד על אביך."
סיפר המגיד: "במקצועו היה אבי כורך ספרים. בעירו גר חייט אחד, שהיה תופר בגדים עבור הפריץ ובני ביתו. פעם אחת רצה החייט להיות החזן בבית הכנסת ביום הכיפורים. כיוון שהיה מקורב לפריץ, ביקש ממנו שיצווה על בני הקהילה למלא את בקשתו, וכך עשה.
ואולם חייט זה לא נמצא ראוי בעיני הקהילה. נאספו ראשי הקהילה לאסיפה והחליטו כי כאשר יעמוד לפניהם החייט כחזן, יתפללו כמה מבני העיר בקול גדול ואף יטיחו בספרי "המחזורים" המשמשים להם לתפילה בדוכני התפילה שלפניהם, כדי לגרום רעש בבית הכנסת. כך עשו באותה השנה, הרעישו והכו במחזורי התפילה עד שנקרעו המחזורים לגזרים.
במוצאי היום, כאשר בירכו אנשי הקהילה את אבי בברכת "שנה טובה", הוסיפו ואמרו לו, כי השנה בוודאי תהיה לו פרנסה טובה, כיוון שהמחזורים שנקרעו יזדקקו לכריכה חדשה. תהה אבי על דבריהם ולא הבין את כוונתם, משום שהתפלל בדבקות כה גדולה עד שלא שמע כלל את הדפיקות והצעקות."
אמר לו רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "עתה מובן לי כיצד זכה אביך לבן כמותך."