החסידים ששלח השטן

פעם אחת בא רבי אלימלך מליזַ'נְסק אל בית המדרש ומקל בידו, כדי לגרש את החסידים מבית המדרש.
וכך אמר להם: "ה'בעל-דבר', הוא השטן והיצר הרע, בא אלי ואמר – 'כיוון שאתה רודף אותי בחסידים, אהפוך את כל העולם לחסידים ואז לא יהיה לכם כוח.'
"ועכשיו," אמר רבי אלימלך, "אני חושש שאולי אתם הם שלוחיו של הבעל-דבר."
רבי מֶנדל מרימַנוֹב שהיה מתלמידיו של רבי אלימלך והנהיג עדת חסידים, אף הוא נהג לומר: "יודע אני כי נמצאים אצלי החסידים ששלח השטן.