ההגרלה ששברה את הרבי

אחד מחסידיו של רבי אורי מסטֶרְליסק היה עני מאוד. פעם אחת בא לפני רבו, וסיפר לו כי אין לו כסף להשיא את בתו הבוגרת.
אמר לו הרבי שיקנה כרטיס הגרלה, ואף אמר לו באיזה מספר עליו לבחור בהגרלה, והבטיח לו שוודאי יצליח ויזכה.
מכר החסיד את כל נכסיו וקנה כרטיס בעבור חמש הגרלות עם המספר שאמר לו רבו.
ארבע הגרלות עברו, ובכולן הפסיד. לא נותרו לו אלא כמה ימים עד ההגרלה האחרונה. כיוון שראה שלא הצליח בפעמים הקודמות, מכר העני את הכרטיס לאיש אחר. והנה, כשנערכה ההגרלה החמישית, עלה בגורל המספר שאמר הרבי, והאיש שקנה את הכרטיס הוא שזכה בהגרלה.
כששמע על כך העני הצטער ובכה מאוד והתבייש לחזור אל הרבי.
לאחר זמן חשב העני כי טוב שייסע אל רבו. כשבא לפני הרבי החל לבכות בכי מר. שאל אותו רבו: "מפני מה אתה בוכה?"
סיפר לו החסיד כיצד חשש שגם בהגרלה החמישית יפסיד, ולכן מכר את הכרטיס לאיש אחר, שזכה בהגרלה.
כששמע זאת ר' אורי, כעס ואמר: "ריבונו של עולם! מאחר שדבריי אינם נשמעים, איני רוצה להמשיך להיות רבי." מאותו הזמן לא הסכים ר' אורי ששום אדם יבוא אליו.
באותם הימים הגיע לבקר את ר' אורי רבי שמחה בונים מפּשיסחָה, שהיה עדיין אדם צעיר. סיפרו לו החסידים כי הרבי אינו נותן לשום אדם להיכנס אליו בגלל המעשה שאירע.
בכל זאת הלך ר' בונים אל הרבי, בירכו לשלום, ואמר:
"נאמר, כי הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שגוזרים הצדיקים. כך מתפרשים דברי הפסוק 'וְתִגְזַר אוֹמֶר וְיָקָם לָךְ' (איוב כב, כח; תלמוד בבלי, תענית, דף כג עמ' א), אבל הלוא יודעים אנו כי אין מי שיכול להכריח את הקדוש ברוך הוא לשנות את רצונו, כמו שנאמר בתפילה: 'מִי יאמַר לָךְ מַה תַּעֲשֶׂה?' (תפילת נעילה של יום הכיפורים). ואם כך, הרי זו סתירה!
אלא כך יש להסביר זאת: אמנם רשאי הצדיק לגזור ולהחליט שאדם פלוני יהיה עשיר, אך אסור לו לקבוע ולתת עצה לקדוש ברוך הוא כיצד יתקיים הדבר. שהרי ייתכן כי האופן והדרך שבהם בחר הצדיק כבר נועדה לאדם אחר. בשל כך, אם רוצה הצדיק לברך אדם בעשירות, טוב יעשה אם יברך אותו בכך בלי שיגיד כיצד ואיך, והקדוש ברוך הוא כבר יסובב את הסיבות."
כששמע זאת ר' אורי נשק את ר' בונים על ראשו, ומיד בירך שוב את האיש העני ואמר לו: "יזמין לך השם יתברך את מה שתצטרך."

קראו עוד