בסוכה עם המגפיים

רבי יעקב יוסף מאוֹסטְרָהא אהב מאוד את מצוות הסוכה והיה נוהג לומר על כך: "מצוות הסוכה היא מצווה יקרה וחשובה. שהרי במצווה זו אדם נכנס עם המגפיים אל תוך המצווה".
מרוב אהבתו למצוות הסוכה היה נוהג לרצף את הסוכה, וכן הקפיד לבנות בכל שנה סוכה בעלת "דופן עקומה", רק מפני שדין זה מוזכר בתלמוד והוא רצה לקיימו.
גם בימים סוערים וגשומים לא עזב ר' יעקב יוסף את סוכתו. וכך אמר: "יודע אני שנאמר בתלמוד כי 'המצטער פטור מן הסוכה' וכך הדין גם בשעה שיורד גשם. יודע אני גם כי נאמר על מי שפטור ממצווה ובכל זאת מקיים אותה שהוא 'הדיוט' – שוטה. (ירושלמי, ברכות, דף כא עמוד א).
אבל רוצה אני להיות אותו אדם שהתלמוד מכנה אותו 'הדיוט'!".