ביזוי בדרך

בדרכו לארץ ישראל הגיע רבי נחמן מברסלב עם בן לווייתו אל איסטנבול. תחילה שכרו בעזרת מתורגמן מקום לגור בו בחלק העיר הנקרא "גלאטא", אך לאחר שעה או שעתיים ביקש ר' נחמן מן המתורגמן לעבור אל הרובע הראשי של איסטנבול, ליד ארמון המלוכה. בחלק זה של העיר לא גרו כי אם גברים בלבד, ושם נמצאו גם שליחים הנוסעים מארץ ישראל אל ארצות הגולה לאסוף כסף, וכן שני יהודים מאוקראינה, שהיו שבים מארץ ישראל אל בתיהם. בטרם עקרו אל חלק זה של העיר אמר ר' נחמן לאיש שליווה אותו: "אני מזהיר אותך לבל תגלה מי אני – אפילו אם ישאלו אותך עליי."
מיד כשהגיעו לחלק זה של העיר, הכיר אחד משני האנשים מאוקראינה את מלווהו של ר' נחמן ושאלו: "מה אתה עושה כאן?" השיב לו: "מלווה אני אדם צעיר זה לארץ ישראל."
"ומי הוא זה?" שאל האיש מאוקראינה.
"אחד הנוסע עם אישור שקיבל מן הקיסרות האוסטרית," ענה המלווה, כדי לקיים את הוראתו של רבו.
החלו האנשים מאוקראינה לחשוב כי ר' נחמן הוא אדם הנוסע אל ארץ ישראל כדי לצאת כנגד רבי אברהם מקַליסְק, צדיק וחסיד שבא עם חסידיו לגור בטבריה. כל כך נכנסה בדעתם טעות זו, עד שמצאו הוכחות לכך, והחלו לחקור את מלווהו של ר' נחמן על דבר זה. בטוחים היו כי ר' נחמן הוא שלוחם של אנשים רבים, שבא לחלוק על הרבי מקליסק, והוא ומלווהו מתעתעים בהם, כדי שלא לגלות את סיבת נסיעתם. שאלו האנשים את מלווהו של ר' נחמן: "האם שאלת את רבך, ר' נחמן, אם ראוי שתיסע עם איש זה?" – "שאלתי," ענה האיש, אך הם לא האמינו עוד לדבריו.
שוב ושוב ניסו האנשים לחקור את ר' נחמן מי הוא. פעם אחר פעם בלבל ר' נחמן את דעתם ורימה אותם, עד שלא יכלו להבין ממנו דבר וחצי דבר. כששאלו אותו אם הוא כוהן, השיב: "כן," ולמחרת אמר שאינו כוהן. כששאלו אותו על כך הסביר: "כוהן משול למידת החסד, וישראל שאינו כוהן הוא מידה אחרת. וברוך השם יש בי מידה זו וגם מידה אחרת."
החלו האנשים לשנוא אותו, וביזו וקיללו אותו בקללות נמרצות פעמים רבות באותם הימים. ואחד מן השניים הרבה בכך עוד יותר מחברו. אמר להם ר' נחמן: "לא אגלה לכם את מטרת נסיעתי, כי אפילו לעצמי לא גיליתי. ובכל זאת – מה טוב ומה נעים שנשב יחד, אף שאינכם יודעים את מטרתי." ענו האנשים: "אם תגלה לנו את מטרתך נוכל להיטיב עמך מאוד."
"להיפך," ענה להם ר' נחמן, "אם תרצו, תוכלו אתם לקבל ממני טובה גדולה."
אמרו האנשים: "הנה אתה מדבר כאחד מן הצדיקים המפורסמים, כגון רבי ברוך ממז'יבוז', רבי שלום מפרוהוביץ או ר' נחמן. אלא שיודעים אנו שאין אתה אלא ממתנגדיו של הרבי מקליסק."
בדרכים שונות ניסו האנשים לשבש את המשך דרכו של ר' נחמן אל ארץ ישראל, וביזו אותו בביזיונות רבים, אך ר' נחמן לא גילה להם מי הוא. פעם חשבו שהוא יהודי איטלקי מלגורנא, ופעם נדמה היה להם שהוא בנו של הצדיק מקומרנא. בכל פעם תעתע בהם ר' נחמן ובלבל את דעתם.
בכל שם שקראו לו, היה נענה ובא אליהם. כששאלו אותו אמר: "כל שם מכוון כנגד אחת מן הספירות שבתורת הסוד. ואני ברוך השם כולל את הספירות כולן, ויש בי כל אלו השמות."
לעתים היה ר' נחמן מעיר אותם משנתם, עד שהביא אותם לידי כעס גדול, והיו חוזרים ומקללים ומבזים אותו. כשבאה השבת, לא הניחו האנשים לר' נחמן לסעוד עמם, והביאו אל ביתם רק את מלווהו של ר' נחמן. וכשבא אל ביתם שלא כדי לאכול – רבו עמו ודחפו אותו החוצה.
ניכר היה כי ר' נחמן היה מביא את עצמו לידי ביזיון וריב. לאיש שליווה אותו אמר: "דע לך שביזיונות אלו הם טובה גדולה עבורי. בלעדיהם לא יכול הייתי לבוא לארץ ישראל. כי אי אפשר לבוא לשם אלא אם באים קודם למצב של שִפלוּת וקטנוּת. לפיכך, ביזיונות אלו הצילו את חיי, כי יכול הייתי למות באיסטנבול ולא לבוא אל ארץ ישראל."
אחר כך ביקש ר' נחמן כי יביאו אל האנשים שביזוהו מן המאכלים, המשקאות והתבשילים שהיו עמו. מלווהו של ר' נחמן אף הניח בידם מכתב, שישגרו אל ביתו שבאוקראינה. מכתב מאת ר' נחמן לא הסכימו האנשים לקחת, ובכל זאת הצליח ר' נחמן להצניע איגרת שכתב בתוך מכתבו של בן לווייתו.
והנה, כאשר יצאו האנשים אל אוקראינה לא הצליחו למצוא את המכתב שניתן בידם, ורק כשבאו אל רומניה בדרכם אל אוקראינה, נמצא לפתע המכתב. אז הבינו כי לא היה זה אלא ר' נחמן, ונבהלו מאוד. ואחד מאלו האנשים, שביזה את ר' נחמן ביותר, נפטר בסמוך לבואו לביתו.

קראו עוד