צדיק לרגע

פעם אחת בחנוכה באו חבורה של חסידים אל החוזה מלובלין. אחד מן החסידים הושיט אל הרבי קוויטל, פתק בקשה, ובו נרשם שמו של אחד מידידיו. הביט הרבי בפתק ומיד ירק על הארץ.
התפלא החסיד ולא ידע מפני מה עשה כך רבו. לאחר מכן, בשעות הערב, שב החסיד אל בית החוזה והגיש לפניו שוב את אותו הפתק. בפעם הזאת הסתכל הרבי בפתק ואמר: "איש נפלא הוא זה ששמו מופיע כאן. הוא מאיר וזורח בכל העולמות".
אחר כך הסביר הרבי ואמר: "בפעם הראשונה שנתת בידי את הפתק שיחק האיש בקלפים. אבל כעת הוא מדליק את נרות החנוכה."