ערב יום הכיפורים בקוז'ניץ

בערב יום הכיפורים היו כל אנשי העיר קוז'ניץ – גברים, נשים וטף – מתקבצים ובאים אל פתח ביתו של המגיד מקוז'ניץ.
שם עמדו והיו בוכים על עוונותיהם ומבקשים מן הבורא להיחתם בשנה הזאת לחיים טובים. המגיד היה עומד ובוכה עמם ואומר: "ואני יותר פושע וגרוע מכם." אחר כך היה נופל אל הארץ ומתפלש בעפר.
לאחר מכן היו הולכים כולם אל בית הכנסת לתפילת "כל נדרי".