עובר אורח

פעם אחת הגיע אורח לביתו של הרבי משה סופר מפשבוּרסק. כשראה האורח שאין בביתו רהיטים נאים, הוכיחו על כך:
"רבי, מפני מה אין ספסלים נאים בביתך?"
השיב לו הרבי בשאלה: "ומפני מה אין לך ספסלים?"
"אני רק עובר אורח", השיב האורח.
"גם אני רק עובר אורח" ענה הרבי.