משרת נאמן

במדרש רבה מתואר מה אירע לאחר מתן התורה:
"התחילו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא – אתה נותן רשות למשה שיכתוב מה שהוא מבקש, שמא יאמר לישראל 'אני נתתי לכם את התורה, אני הוא שכתבתי ונתתי לכם!' אמר להם הקדוש ברוך הוא: חס ושלום שמשה עושה את הדבר הזה. ואפילו עושה – נאמן הוא, שנאמר 'לֹא כֵן עַבְדִּי משֶׁה, בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא' (במדבר יב, ז)" (שמות רבה, פרשה מז).
על מדרש זה שאל רבי יצחק מוורקי: "כיצד מתיישבים דבריו של הקדוש ברוך הוא? תחילה אמר – חס ושלום שמשה עושה כך, ואחר כך אמר שאפילו עושה כך – נאמן הוא!"
את תשובתו הדגים בדרך משל:
"סוחר אחד לקח משרת שיעבוד בחנות שלו. בתחילה, כשבא אחד לקנות סחורה והציע מחיר זול, אמר לו המשרת: 'בעל הבית אינו יכול למכור לך במחיר זה.'
שנה אחר כך, אם בא אדם וביקש לקנות בזול ענה לו המשרת בלשון רבים ואמר כך: 'אנחנו לא נמכור לך במחיר נמוך שכזה.'
אבל שנה אחר כך, כבר היה המשרת קרוב כל כך אל הסוחר, ודבק בו מאוד. ולכן, אם ביקשו לקנות ממנו בזול ענה להם בלשון יחיד ואמר: 'לא אסכים למכור לך כל כך בזול.'"