יתרון החטא

שאל רבי זוּשָא מאַניפּוֹלי את אחיו רבי אלימלך מליזַ'נסק: "יודעים אנו כי כל הנשמות כולן היו כלולות בתוך נשמתו של האדם הראשון, וגם אתה היית שם כאשר אכל האדם מעץ הדעת. אם כן, מדוע הנחת לו לעשות זאת ולא מנעת אותו מן החטא?"
השיב רבי אלימלך: "ראיתי כי כאשר פיתה הנחש את אדם וחוה לאכול מעץ הדעת, אמר להם כי אם יאכלו, 'וִהְיִיתֶם כֵּאלֹהִים' (בראשית פרק ג, פסוק ה). הבנתי כי אם היה האדם נמנע מלאכול מעץ הדעת, היה חושב כל ימיו כי צדק הנחש וכי הוא יכול להיות כאלוהים. בשל כך אמרתי – טוב שיאכל מעץ הדעת וידע כי שקר דיבר הנחש, ולא יטעה לחשוב שייתכן שהוא אלוהים".