חוזה עם יצר הרע

צדיק אחד שביקש לעלות לארץ ישראל סיפר:
"בשעה שחשבתי לעלות לארץ ישראל, אמרתי ליצר הרע: 'הבה ונסכים שרק אחד מאִתנו יעלה לארץ ישראל. אם תרצה אתה לעלות, מוכן אני להישאר פה ואתה תיסע לבדך. ואולם אם אעלה אני, עליך להישאר כאן, ואני אעלה לבדי.'
הסכים יצר הרע להישאר בחוץ לארץ ואני נסעתי לארץ ישראל.
אולם רק ירדתי מן הספינה ובאתי אל ארץ ישראל, והנה הוא לפניי!
– 'הלוא הסכמת להישאר שם!' תמהתי בפניו.
ענה לי יצר הרע: 'איני יודע על מה תדבר. לא אתי סיכמת דבר, אלא עם יצר הרע של חוץ לארץ. הוא אכן נשאר שם, ואני הריני יצר הרע של ארץ ישראל.'"