הרב שהגן על המופקרת

אלמנה ענייה אחת פנתה אל רבי יצחק מווּרקִי. סיפרה האישה כי סוחרים שהיו בעסקי מסחר עם בעלה, נשארו חייבים לו שישים רובל, אך אינם רוצים לשלם לה את הכסף, ואין לה ממה להתפרנס.
ביקשה האלמנה מן הרבי שיסייע לה וידאג שכספה ישולם לה.
קרא הרבי לסוחרים ושטח בפניהם את בקשתה.
אמרו הסוחרים: "איך מרחם אתה על אישה מופקרת שכזאת? כבר לפני שלוש שנים נפטר בעלה, והנה לפני חצי שנה ילדה אישה זו ילד!"
ענה להם הרבי: "אם ענייה היא כל כך עד שהוכרחה להפקיר את עצמה, הרי היא זקוקה לרחמים רבים עוד יותר. לכן לכו והחזירו לה את כספה תכף ומיד!"