הרבי בעונש

נושאים:

כאשר ביקשו נשים להיכנס אל רבי חנוך הֶנִיך מאלכסנדר חסמו אנשי פמלייתו של הרב את הכניסה משום שכך נהוג היה בחצרות אדמו"רים אחרים, רק גברים נכנסים אל הרבי.

אמר להם הרבי: "הניחו להן להיכנס". ובבדיחות הדעת הסבִּיר: "הפיכתי לרבי היא עונש מן השמים, והרי כתוב בתלמוד 'השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה' (תלמוד בבלי קידושין, לה ע"א), אם כך גם אצלי לא צריך להיות הבדל בין גברים ונשים.