הציפור המדברת

סיפר המגיד רבי דוב בֶּער ממֶזריטש:
למלך אחד הייתה ציפור מדברת. ובזמן שהייתה הציפור מדברת היה המלך שמח שמחה גדולה, אפילו יותר ממה ששמח כאשר שריו הנכבדים היו אומרים לפניו את דברי חכמתם. וכל זאת, משום שציפור מדברת היא דבר מיוחד וחידוש גדול. והמלך היה מצמצם ומקטין את עצמו כדי שיוכל לשמוע את קול הציפור, וכל זאת מרוב אהבתו אליה.
באותה הדרך – הסביר המגיד – הקדוש ברוך הוא משתעשע ושמֵח במעשיהם של בני האדם שנבראו מן החומר אף יותר מכל מה שהוא משתעשע מן המלאכים העומדים לפניו.