המשיח שלה

ראשי הקהל בעיר לכוביץ היו מן המתנגדים לרבי מרדכי מלכוביץ. כיוון שידעו שר' מרדכי גירש את אשתו הראשונה, הוחלט ביניהם להזמינה ולבקש שתספר להם את סודותיו של ר' מרדכי.
שלחו להזמינה אליהם, ואמרו לה: "ספרי לנו, מה טיבו ומיהו איש זה. הלא היה בעלך, ובוודאי תדעי את כל סודותיו".
ענתה האישה ואמרה: "מה אוכל לומר לכם? רק זאת אומר – אם הוא אינו המשיח, אינני יודעת מי יכול המשיח להיות".