גלגלו אותי

הרבי מקוצק פגש פעם אדם שרצה לעלות לארץ ישראל.
שאל אותו הרבי: "מדוע חשובה לך כל כך הנסיעה לארץ ישראל?"
השיב לו: "הלא יעקב אבינו רצה להיקבר בארץ ישראל מפני שחשש מצער הגוף בשעת 'גלגול מחילות'. והרי ידוע שלעתיד לבוא, בתחיית המתים, ייאלצו אלו שנקברו בחוץ לארץ לסבול ולהתגלגל דרך מחילות אל ארץ ישראל. וכמו יעקב אבינו, גם אני מבקש להימנע מהסבל של הנקברים בחוץ לארץ".
השיב לו הרבי מקוצק: "האם אתה אוהב כל כך את הגוף שלך עד שאתה דואג לו גם לאחר שתמות?"