גוף אחד

כאשר נפרד רבי יחזקאל מקוּזְמיר מידידו רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסְחָה, ליווה אותו ר' שמחה בונים כברת דרך אל מחוץ לעיר. וכאשר רצה ר' שמחה בונים לשוב אל העיר, חזר וליווה אותו ר' יחזקאל.
בדרך הילוכם הוציא ר' יחזקאל את קופסת הטבק שנשא עמו ונתן לר' בּוּנים כדי שיריח את הטבק. שאל אותו ר' בּונים: "מנין ידעת שרציתי כעת מעט טבק?"
השיב לו ר' יחזקאל: "ומנין יודעת היד, כאשר היא מקרבת את הטבק אל החוטם, שהחוטם שואף להריח? משום שהיד והחוטם גוף אחד הם. כך הדבר בין בני אדם – כאשר שורה אחדות ואהבה בין אדם לחברו, מרגיש כל אחד מה שחברו צריך."