שכינה אחרת לגמרי

סיפר החסיד הזקן לנכדו על רבו הצדיק, שנפטר לפני שנים רבות: "רבי זכרונו לברכה זכה לגילוי פני השְכִינה הקדושה."
התפלא הנכד ואמר: "מה פלא יש בכך, הלוא גם הרבי שלי, החי כיום, זוכה תמיד לגילוי השכינה!" –
"אין מה להשוות," ענה הסב, "זוהי שכינה אחרת לגמרי…"