לאבד ברגע

פעם אחת ישן רבי יוסף, המגיד מפּולנאָה, שנת צהריים. והנה ראה בחלומו דברים עליונים, ושמחה גדולה בשמים. כששאל בחלומו מפני מה שמחים, ענו לו: "רבי זוּשָא מאַניפּוֹלי אמר דברים יפים בעולם הזה. דברים אלו, הם שגרמו לשמחה הגדולה."
אז שמע ר' יוסף בחלומו את דבריו של ר' זושא, שגרמו לאותה השמחה.
אחר כך שמע: "ולזה לך האות והסימן, שכל מה שראית ושמעת אמת הוא – שמיד בהקיצך משנתך יבוא ר' זושא לעירך."
וכך היה. מיד כשהקיץ משנתו שמע רעש והמולה, כי בא ר' זושא לעיר.
לא יכול היה ר' יוסף להתאפק, וביקש מר' זושא לדבר עמו בצנעה ובחדר סגור. אז סיפר ר' יוסף לר' זושא את שראה בחלומו.
מיד התחיל רבי זושא לבכות בכייה גדולה, ואמר: "הלוא את זה אפשר לאבד ברגע אחד."