טוב רובה רחוק

פעם אחת בא אל רבי חנוך מאלכסנדר איש חשוך ילדים וביקש ממנו שיברך אותו בבנים. זמן קצר אחר כך, הלך אותו אדם לרבי שני וביקש גם ממנו שיברך אותו בבנים.
כעבור זמן נולד לאיש בן, וחשב אותו אדם כי אירע הנס על ידי הרבי השני.
סיפר לו ר' חנוך משל:
מעשה באדם שהיה חייל במלחמת פליבנה וידע לירות ברובה. פעם אחת ירה החייל בחיה והרגה. סמוך לאותה חיה עמד איש נוסף, ובידו מקל פשוט, וגם איש זה הניף את מקלו לעבר החיה כאילו רובה בידו. כשראו האנשים כי מתה החיה סברו שאיש זה עשה נס ופלא שהצליח לירות בה בעזרת מקל פשוט. לא הבינו האנשים כי היה זה החייל שירה מרחוק, וזה השני לא עשה כלום.