המוכיח שנכשל

סיפר הבעל שם טוב משל:
חסיד אחד נכנס לכרך שיש בו בתי זונות, וביקש לחקור על אודות אנשי הכרך. אמר: "אלך אל בית המרזח, ששם מצויים אנשים רבים. מן הדיבורים אוכל להבין מה טיבם, כי הלשון היא קולמוס הלב."
בא החסיד אל בית המרזח ושמע שאחד מספר מה עשה עם זונה פלונית, וחברו מספר כנגדו על מה שעשה הוא. לבסוף נמלא החסיד כעס עליהם. כיוון שהרגישו בו שהוא חסיד מפורסם, נתנו לו האנשים מתנה הגונה, כדי שלא יכעס עליהם.
למחרת עשה תחבולות כדי שיתאספו שמה, כך שיוכל לקבל מהם מתנות עד שלבסוף עשה כמעשיהם.