גורם רעה לעצמו

סיפר הבעל שם טוב:
מלך אחד נוהג היה ללכת בין העניים כדי לפקח על דרכיהם. היה שם עני אחד שהיה חוזר ואומר: "כל מה שאדם עושה, בין טוב ובין רע – הכול עושה לעצמו."
– "ומה בדבר כל הטובות שעושה לנו המלך?" נשאל העני.
– "גם זאת עושה המלך לעצמו בלבד," השיב.
חרה למלך על שאינו מחזיק לו טובה, וציווה לעשות תרנגול מפוטם בסם המוות ונתן לעני. אמר העני: "כל מה שאדם עושה, אפילו המלך – לעצמו הוא עושה." לקח העני את התרנגול אל ביתו שבקצה העיר והצניעו.
לימים יצא המלך לצוד חיה ועוף, והיה עייף ויגע. ראה את ביתו של העני ובא אצלו. ביקש המלך מן העני שייתן לו לאכול. לקח העני את התרנגול והגישו לפני המלך. כשרצה לאכול, אמרו לו הרופאים שהיו עמו: "בדוק תחילה." בדקו ומצאו בתוך התרנגול את סם המוות.
הביאו את העני לפני המלך. אמר העני: "תרנגול זה אתה הוא ששלחת לי." אז הודה המלך ואמר: "אתה הוא שצדקת. כל מה שעושה האדם – לעצמו הוא עושה."